Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i intressebevakarens arvode vid ingången av 2013

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2012 11.30
Pressmeddelande -

Arvodena som betalas till intressebevakare ändras vid ingången av år 2013. Närmare bestämmelser om arvodena utfärdas genom förordning av statsrådet, som gäller både allmänna intressebevakare och privata intressebevakare, såsom närstående till huvudmannen.

Målet är att förenkla grunderna för bestämmande av arvode och förenhetliga de praxis som finns i olika delar av landet för fastställande av arvoden. Huvudmännen, dvs. de som har en intressebevakare, kommer att behandlas mer lika, eftersom det blir färre tolkningsskillnader när arvodet bestäms.

Eftersom syftet är att förenhetliga praxis, blir arvodet större för några huvudmän och mindre för andra. Grundavgiften i intressebevakarens arvode är 440 euro per år, eller 280 euro för mindre bemedlade huvudmän. Det totala beloppet beror dessutom på bl.a. intressebevakarens åtgärder och huvudmannens förmögenhet. Ändringarna kommer inte att påverka statsfinanserna i någon betydande utsträckning.

För att underlätta beräkningen av arvoden ska magistraterna och justitieministeriet publicera en elektronisk arvodeskalkylator på sina webbplatser i början av år 2013.

I slutet av år 2011 hade 63 000 personer i Finland en intressebevakare. Cirka 34 000 personer hade en allmän intressebevakare, medan resten anlitade en privat intressebevakare.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200,
regeringssekreterare Päivi Tiainen-Hyrkäs, tfn 02951 50262


Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen