Hoppa till innehåll
Media

En bestämmelse om konkursgäldenärens rätt att tiga intas i lag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2013 12.40
Pressmeddelande -

I lag intas en bestämmelse om konkursgäldenärens rätt att vid boutredningen tiga om han eller hon misstänks eller åtalas för ett brott. Den brottsmisstänktes rätt att tiga och låta bli att medverka till utredningen av sin egen skuld har samband med principen om skydd mot självinkriminering som anses höra till rätten till en rättvis rättegång. Lagändringen träder i kraft den 1 mars 2013.

Det är nödvändigt att föreskriva om skyddet mot självinkriminering i konkurslagen, eftersom omfattningen av skyddet för närvarande är oklar i andra förfaranden än sådana som avser brott.

Till exempel om det misstänks att gäldenären har överfört egendom till utlandet för att göra den oåtkomlig för borgenärerna och därmed gjort sig skyldig till oredlighet som gäldenär, behöver gäldenären inte lämna boförvaltaren uppgifter som hänför sig till denna gärning. Gäldenären ska dock senast när han eller hon styrker att boförteckningen är riktig uppge att han eller hon på grund av en brottsmisstanke har låtit bli att lämna uppgifter. Gäldenären har inte rätt att ge osanna uppgifter.


Boförvaltaren åläggs en skyldighet att göra en anmälan om brottsmisstankar

I syfte att bekämpa grå ekonomi görs en lagändring enligt vilken boförvaltaren vid behov ska göra en anmälan till polisen om brottsmisstankar som har framkommit vid boutredningen. Vid konkurser som förfaller på grund av bristande medel betalas det till boförvaltaren av statens medel ett arvode på högst 600 euro för det extra arbete som en begäran om utredning medför. Delegationen för konkursärenden kommer att ge en rekommendation om i vilka fall en begäran om utredning bör framställas och vilka uppgifter den ska innehålla.

Då anmälningsuppgiften överförs från åklagaren till boförvaltaren kan ekonomiska brott som har samband med konkurs utredas snabbare och mer effektivt, särskilt när det gäller medellösa konkursbon där boets medel inte räcker till för att täcka boförvaltarens kostnader. Gäldenärsutredningen sänds inte längre automatiskt till åklagaren.

Den ersättning som av statens medel betalas till boförvaltaren för uppgörandet av boförteckningen och gäldenärsutredningen då konkursboet är medellöst höjs. Maximibeloppet av ersättningen höjs från 500 euro till 1 000 euro.

Närmare upplysningar: lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen