Hoppa till innehåll
Media

Enbart registrerade företag får tillhandahålla snabblån

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2011 7.00
Pressmeddelande -

Reformen som trädde i kraft förra december förpliktade kreditgivare att registrera sig och att iaktta god kreditgivningssed. Företagen som redan är verksamma på marknaden skulle registrera sig i kreditgivarregistret före utgången av maj. Nu får konsumentkrediter, såsom snabblån, tillhandahållas enbart av företag som har införts i registret.

I kreditgivarregistret som förs av regionförvaltningsverket i Södra Finland har hittills införts 58 företag och dessutom håller registeranmälan av 28 företag på att behandlas. I fråga om tre företag har registrering förvägrats.

Registreringsplikten har inte minskat antalet företag som tillhandahåller snabblån, men genom registrering ligger företagens tillförlitlighet på en säkrare grund. I registret införs enbart sådana företag, vars ledning inte har brottslig bakgrund och som har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet.

God kreditgivningssed förpliktar kreditgivaren att handla ansvarsfullt och öppet samt att beakta konsumenternas intressen vid marknadsföring av krediter, tecknande av kreditavtal och lösande av eventuella problem.

Konsumentverket utövar tillsyn över iakttagande av god kreditgivningssed och marknadsföring av konsumentkrediter. Konsumentverket kontaktas regelbundet i frågor som gäller snabblån. Frågorna har gällt bl.a. fall där snabblåneföretag har beviljat snabblån till konsumenter trots att de har ansökt omlåneförbud.

Förbudet att betala ut pengar på natten följs väl

En reform som gällde speciellt snabblån trädde i kraft i februari 2010 och enligt den ska kreditgivarna uppge den effektiva årsräntan i marknadsföringen av krediter samt kontrollera identiteten på den som söker lån. Därtill föreskrevs det att lånade pengar inte får betalas ut till konsumenten på natten.

Enligt Konsumentverket har bestämmelserna varit av rätt slag och effektiva och bl.a. förbudet att betala ut pengar på natten följs väl. Å andra sidan är tjänsterna för ansökning om snabblån i regel öppna även på natten och i marknadsföringen lyfts möjligheten att ansöka om lån dygnet runt fram. Konsumentmyndigheterna planerar åtgärder för att ingripa i denna slags annonsering.

Bestämmelserna om kreditocker skärptes

I reformen reviderades också strafflagens bestämmelser om kreditocker för att underlätta bedömningen av skäligheten av avgifterna som tas ut för snabblånen. Konsumentombudsmannen har med stöd av de nya bestämmelserna polisanmält flera snabblåneföretag för misstänkt kreditocker. Ärendet utreds av polisen.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 09 1606 7514
e-post: fö[email protected]

Kreditgivarregistret (regionförvaltningsverket i Södra Finland)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen