Hoppa till innehåll
Media

En separat teckenspråkslag skulle främja de teckenspråkigas rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2014 13.38
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det stiftas en separat lag om teckenspråk. Målet med lagen är att främja förverkligandet av de teckenspråkigas språkliga rättigheter samt att öka såväl myndigheternas som de teckenspråkigas kännedom om dessa rättigheter.

Enligt förslaget ska det stiftas en kort allmän lag som syftar till att göra hela det regelverk som gäller de teckenspråkigas rättigheter tydligare. De teckenspråkigas språkliga rättigheter tryggas i grundlagen, men de närmare bestämmelserna om dessa rättigheter ingår i lagstiftningen för olika förvaltningsområden. Så ska det vara även i framtiden.

Bestämmelserna som gäller användning av teckenspråk inom de olika förvaltningsområdena ska på samma sätt som tidigare ingå i lagstiftningen för dessa förvaltningsområden. På detta sätt är det lättare att hitta dem, och de olika förvaltningsområdena har också den bästa sakkunskapen i de frågor som bestämmelserna gäller. Den nya separata lagen ska dock för sin del bidra till att de teckenspråkigas rättigheter beaktas och utvecklas inom de olika förvaltningsområdena.

Teckenspråkslagen syftar till att öka myndigheternas kännedom om teckenspråken och de teckenspråkiga som en språklig och kulturell minoritet. Syftet är att myndigheterna i högre grad än för närvarande beaktarde teckenspråkiga vid lagberedningen och beslutsfattandet samt främjar de teckenspråkigas möjligheter att använda sitt eget språk och få information på teckenspråk.

I den föreslagna lagen har definitionen av den som använder teckenspråk inte begränsats så att den enbart skulle gälla hörselskadade personer. Kärngruppen består av döva och svårt hörselskadade personer, som använder teckenspråk som modersmål. Teckenspråket ska dock anses vara en persons modersmål även då åtminstone någondera av hans eller hennes föräldrar eller någon av hans eller hennes äldre syskon är teckenspråkig och teckenspråk har använts med barnet sedan födseln.

Teckenspråkslagen ska gälla de två nationella teckenspråken, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

I Finland finns uppskattningsvis 4 000?5 000 döva eller hörselskadade personer som använder teckenspråk. Därtill uppskattas det finnas 6 000?9 000 hörande teckenspråksanvändare. Antalet personer som använder det finlandssvenska teckenspråket är cirka 300, varav cirka hälften är döva. Det finlandssvenska teckenspråket är ett särskilt hotat språk. Med anledning av detta ska justitieministeriet inleda en utredning om helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket.

Avsikten är att den nya lagen ska träda under våren 2015.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Maria Soininen, tfn 02951 50202
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen