Hoppa till innehåll
Media

Förslag till ny lag om andelslag till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2012 11.10
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om andelslag revideras så att den motsvarar kraven på modern företagsverksamhet. Syftet med regeringspropositionen som överlämnades till riksdagen i dag är att utöka de finska andelslagens verksamhetsmöjligheter och förbättra deras verksamhetsbetingelser både allmänt sett och i förhållande till konkurrenter i andra företagsformer.

Den nya lagen ska enligt förslaget upphäva den gällande lagen om andelslag från år 2001. Som modell för den gällande lagen användes lagen om aktiebolag från år 1978. Aktiebolagslagen från år 2006 har i tillämpliga delar använts som modell för den nya lagen, dock så att andelslagsformens särdrag har bevarats i enlighet med principerna i de tidigare lagarna om andelslag.

Genom den nya lagen ska det bli lättare att bilda och förvalta andelslag och att skaffa medlems- och placerarfinansiering. Strävan är också att andelslag i större utsträckning ska kunna användas som organisationsform vid ny andelsverksamhet. Andelslagens verksamhetsbetingelser ska förbättras genom att bestämmelserna blir mer dispositiva till sin karaktär, vilket betyder att man i fler fall än förut ska ha rätt att avvika från bestämmelserna genom avtal.

Andelslagens verksamhetsmöjligheter ska ökas bl.a. genom att minska och lindra formkraven. För att klargöra den rättsliga grunden för andelslagens verksamhet ska det i lagen tas in bestämmelser om flera sådanaomständigheter och förfaranden som för närvarande framgår endast av rättspraxis.

Avtalsfriheten utvidgas särskilt när det gäller finansiering i form av eget kapital. Andelslagens medlemmar, ledning samt placerare, borgenärer och andra intressenter ska få bättre villkor genom tydligare reglering.

Nytt är att de uttryck som används för finansiering i andelslagets eget kapital, dvs. placeringsandelar och placeringsandelskapital, ska ändras till aktier och aktiekapital i enlighet med aktiebolagslagen. Användningen av allmänt kända begrepp syftar till att göra det lättare att skaffa finansiering bland annat från placerare.

I förslaget har särskild uppmärksamhet ägnats åt de små andelslagens ställning. En avsevärt klarare och mer omfattande reglering samt vissa lösningar som valts i sättet att utforma bestämmelserna om små andelslag kommer att göra det lättare för små andelslag samt för bokförare, företagsrådgivare och andra aktörer som erbjuder dem olika tjänster att ta del av lagens innehåll. I praktiken ska det bli lika lätt att bilda ett andelslag som ett aktiebolag, eftersom det enligt föreslaget räcker med en stiftande medlem. Enligt den gällande lagen krävs det minst tre medlemmar för att bilda ett andelslag.

Propositionen innehåller dessutom flera bestämmelser som innebär att borgenärernas och minoritetsmedlemmarnas rättsskydd förstärks.

Målet är att den nya lagen om andelslag ska träda i kraft vid ingången av juli 2013. Nuvarande andelslag behöver inte ändra sin verksamhet till följd av den nya lagen. Den nya lagen erbjuder främst nya alternativ för att ordna verksamheten och skaffa finansiering.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Information om projektet

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen