Hoppa till innehåll
Media

Förslag till revidering av lagstiftningen om för- och efternamn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2017 11.38
Pressmeddelande

Lagstiftningen om för- och efternamn står inför en totalreform. En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår i ett betänkande ökad valfrihet i namnfrågor. Förnamn ska fortfarande vara könsbundna, men sådana namn som inte kan anses vara etablerade som namn för endast det ena könet ska fortfarande kunna användas av båda könen. Det blir tillåtet med släktnamnskombinationer. Också de som lever i ett långvarigt samboförhållande eller i ett registrerat partnerskap ska få anta ett gemensamt efternamn. 

Syftet med reformen är att få namnlagstiftningen att motsvara de förändringar som skett i samhället. De förändrade familjestrukturerna, t.ex. det ökade antalet sambofamiljer, internationaliseringen och strävan att ge allt mer individuella namn, leder till att lagstiftningen måste ses över.

Enligt förslaget ska de bestämmelser som grundar sig på det finländska namnskicket luckras upp. Parallellt med internationaliseringsutvecklingen vill man också se till att den traditionella finländska namnkulturen bevaras. Skyddet för existerande efternamn ändras inte.

Överlappande myndighetsfunktioner som gäller namnärenden gallras bort och behandlingstiderna för namnansökningar förkortas. Det skapas elektroniska tjänster för anmälan om namn och ändring av namn.

Fyra förnamn i stället för nuvarande tre

Ett förnamn behöver inte längre vara förenligt med det finländska namnskicket, utan när ett nytt namn föreslås ska det bedömas i förhållande till alla de förnamn som är i bruk i Finland oavsett vilket lands namnkultur namnet härstammar från.

De absoluta hindren för att godkänna ett förnamn ses över. Den olägenhet ett förnamn kan medföra bedöms på olika sätt om det är fråga om namn till ett barn eller en namnändring som en myndig person själv tar initiativ till.

Den tid inom vilken ett barn ska ges ett namn förlängs från nuvarande två månader till tre månader.

Efternamnskombinationer tillåts

Enligt förslaget blir det möjligt att bilda en efternamnskombination av två olika efternamn. På så sätt kan ett barn ha anknytning till vardera förälderns namn om föräldrarna har olika efternamn.

Att efternamnskombinationer tillåts medför enligt arbetsgruppen bättre möjligheter att beakta olika familjesituationer och förbättra jämställdheten och samhörigheten t.ex. i sambofamiljer och nyfamiljer. Genom att makarna ha lika rätt att bilda en efternamnskombination av varandras efternamn, respekteras makarnas vilja att bilda en anknytning till varandras namn utan att någondera blir tvungen att avstå från sin namnidentitet eller anknytningen till ett eventuellt barn via namnet.

Makar kan fortfarande också välja ett enda gemensamt efternamn som överförs till barnet.

Enligt förslaget kan ett minderårigt barns efternamn i vissa situationer bestämmas direkt enligt namnkulturen i en främmande stat. Ett barn kan som efternamn få t.ex. ett efternamn eller en efternamnskombination som bildats av en förälders eller en mor- eller farförälders namn, om föräldrarna på grund av sitt medborgarskap eller någon annan därmed jämförbar omständighet har anknytning till en främmande stat och det anmälda efternamnet motsvarar namnskicket i den staten. 

Möjlighet till gemensamt efternamn i samboförhållanden och registrerade partnerskap

De som lever i ett långvarigt samboförhållande kan på särskild ansökan få ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination. Sambor ska ha rätt till ett gemensamt efternamn, om de sökande har bott i gemensamt hushåll i minst fem år eller om de har ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad om ett barn. 

Också parter i ett registrerat partnerskap ska ha möjlighet till ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination.

Behandlingen i nämnden för namnärenden begränsas avsevärt

Förfarandena i magistraten för ändring av efternamn ska bli enklare och snabbare. Namnärenden som kan avgöras utan den sakkunskap som nämnden för namnärenden innehar kan avgöras självständigt av magistraten. 

Elektronisk behandling av namnärenden

Avsikten är att man ska övergå till att behandla namnärenden elektroniskt. Målet är att enkla anmälningsärenden och namnändringar ska skötas automatiskt och att endast fall som kräver prövning ska gå till magistraten för avgörande. Möjligheten att behandla ärenden elektroniskt innebär att behandlingstiderna förkortas och att medborgarnas vardag underlättas, i synnerhet när det är fråga om s.k. rutinmässiga namnärenden.

Förslagen syftar till att genomföra regeringens målsättningar när det gäller smidigare författningar, gallring av normer och lättare administrativ börda. Elektronisk behandling av namnanmälningar och ansökningar om namnändring motsvarar regeringens mål i fråga om att digitalisera offentliga tjänster och göra tjänsterna användarorienterade.

Ytterligare information:
ordförande för arbetsgruppen, lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, och
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Joanna Grandell, tfn 02951 50220,
e-post: [email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Du följer väl oss på Twitter: @oikeusmin 

 
Tillbaka till toppen