Hoppa till innehåll
Media

EU:s arvsförordning börjar tillämpas i augusti

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2015 13.31
Pressmeddelande

EU-förordningen om internationella arvsfrågor börjar tillämpas i sommar från och med den 17 augusti. Syftet med förordningen är att förenhetliga och underlätta handläggningen av arvsfrågor som har anknytning till flera olika medlemsstater. Förordningen inverkar inte på handläggningen av nationella arvsfrågor och gäller inte heller skatter.
 

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna som EU:s arvsförordning och den reviderade nordiska arvskonventionen förutsätter i morgon den 22 maj så att de träder i kraft den 17 augusti 2015.

I EU:s arvsförordning finns bestämmelser om vilken domstol som är behörig i en internationell arvsfråga och vilken stats lag som ska tillämpas på arvsfrågan. I förordningen föreskrivs också om erkännande och verkställighet av beslut om arv i EU-stater.

Huvudregeln är att domstolen i den medlemsstat där den avlidne var bosatt vid dödsfallet ska vara behörig när det gäller boutredning och arvskifte och att denna stats lag ska tillämpas. Arvlåtaren kan dock under sin livstid genom testamente förordna att lagen i den stat vars medborgare han eller hon är vid tidpunkten för sitt val eller för sin död ska tillämpas på arvet. - Ett lagval som gjorts innan förordningen börjar tillämpas förblir i kraft.

Ett europeiskt arvsintyg införs

Den 17 augusti 2015 införs ett så kallat europeiskt arvsintyg med hjälp av vilket arvingarna, testamentsexekutorerna och dödsboförvaltarna kan styrka sin ställning och befogenheter i en annan medlemsstat. Detta gör det lättare att handlägga arvsfrågor i sådana fall att arvlåtaren har kvarlåtenskap i flera medlemsstater.

Det är möjligt att ansöka om ett europeiskt arvsintyg efter arvlåtarens död i den stat som är behörig i arvsfrågan. Det är frivilligt att använda ett arvsintyg. I Finland kommer arvsintyg att utfärdas av Helsingfors magistrat.

Ändringarna iakttas även mellan de nordiska länderna

I anslutning till ikraftträdandet av EU:s arvsförordning har de nordiska länderna kommit överens om att ändra den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning så att dess bestämmelser om lagval motsvarar EU-bestämmelserna. Efter att EU-förordningen har trätt i kraft ska den nordiska arvskonventionen dock tillämpas i Finland och Sverige bara i mycket begränsad omfattning.

Undantag

Storbritannien och Irland har ställt sig utanför arvsförordningens tillämpningsområde. Danmark deltar i inte i EU:s civilrättsliga samarbete. Den nya förordningen är därmed inte bindande för dessa stater.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260 (e-post:fö[email protected]), och
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314 (fö[email protected])

 
 
Tillbaka till toppen