Hoppa till innehåll
Media

Förslag till genomförande av EU:s brottsofferdirektiv

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2015 9.41
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har lagt fram ett förslag till genomförande av EU:s brottsofferdirektiv. I direktivet fastställs miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem.

Enligt arbetsgruppen uppfyller Finlands lagstiftning redan nu merparten av direktivets krav. Till vissa delar måste lagstiftningen dock kompletteras och preciseras.

Bland annat förundersökningsmyndighetens skyldighet att underrätta offret om hans eller hennes rättigheter vid förundersökning och rättegång ska utvidgas. I förundersökningslagen ska också tas in en skyldighet att underrätta offret om möjligheten att få stöd och skydd.

Bestämmelserna om anmälan om frigivning av en fånge eller en häktad ska ses över. I ett brott som riktar sig mot liv, hälsa, frihet eller frid eller i ett sexualbrott ska offret ha rätt att, om han eller hon önskar det, få en anmälan om att en fånge eller en häktad har frigivits. Detta skulle dock förutsätta att en sådan anmälan är motiverad med beaktande av brottets allvarlighet och att detta inte bedöms äventyra fångens liv eller hälsa.

Nytt är att förundersökningsmyndigheterna ska göra en personlig bedömning av offren. Syftet med bedömningen är att identifiera offer som är sårbara och pröva vilka särskilda åtgärder som behövs för att skydda dem mot ytterligare lidande när målet handläggs vid förundersökning och rättegång. Vid bedömningen beaktas i synnerhet målsägandens personliga förhållanden och brottets art

Därtill ska offrets rätt till översättning av handlingar utvidgas.

Arbetsgruppens betänkande har samband med den offerpolitiska kommissionens arbete som slutfördes i slutet av mars. Kommissionen föreslog olika lösningar för att uppfylla de minimikrav om stödtjänster för brottsoffer som ställs i EU:s brottsofferdirektiv och i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (s.k. Istanbulkonventionen).

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen