Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fortsättning föreslås på de temporära begränsningarna i maximiräntan på och marknadsföringen av konsumentkrediter

Justitieministeriet
26.11.2020 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en fortsättning på den temporära lag genom vilken maximiräntan på vissa konsumentkrediter har begränsats till 10 procent och direktmarknadsföring av konsumentkrediter och kreditförmedlingstjänster i huvudsak är förbjuden. För att säkerställa att bestämmelserna om räntetak är effektiva får inte heller de avgifter som tas ut för krediter höjas under lagens giltighetstid. Det är meningen att giltighetstiden för begränsningarna ska förlängas till utgången av september nästa år.

Syftet är att underlätta ställningen för de konsumenter som råkat i ekonomiska svårigheter till följd av coronavirussituationen och att minska skuldproblemen.

Enligt förslaget ska det temporära räntetaket tillämpas på konsumentkreditavtal som ingås efter lagens ikraftträdande och på avtal om fortlöpande kredit som ingåtts före lagens ikraftträdande till den del krediten utnyttjas under lagens giltighetstid. Det temporära räntetaket gäller alltså inte krediter som lyfts före ikraftträdandet av lagen. Räntetaket gäller således inte heller lån som lyfts under den temporära lag som trädde i kraft i juli, trots att sådan kredit fortfarande är obetald efter årsskiftet.

Efter det att lagen upphört att gälla bestäms den ränta som tas ut på en kredit som hör till lagens tillämpningsområde enligt kreditavtalet. För att det temporära räntetaket inte ska användas på ett vilseledande sätt som marknadsföringsmetod, ska det i reklam varnas för att räntan kommer att stiga efter det att lagen har upphört att gälla.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av nästa år.

Mer information: Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, [email protected], tfn 0295 150 554

Statsrådets beslutsmaterial(på finska)

Tillbaka till toppen