Hoppa till innehåll
Media

Gäldenärens betalningstid efter delgivningen av en betalningsuppmaning med hot om konkurs förlängs till 30 dagar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2021 13.54
Pressmeddelande

Konkurslagen ändras temporärt i februari, när en presumtion om insolvens som grundar sig på försummelse av betalning återinförs. Det görs en betydande ändring i presumtionen till förmån för gäldenären när tidsfristen förlängs till 30 dagar. Tanken är att hjälpa företag att klara sig genom den kris som coronaviruset orsakar.

Avsikten är att lagen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag.

Den temporära lagen gäller till och med utgången av september. Enligt lagen ska underlåtenhet att iaktta en betalningsuppmaning med hot om konkurs utgöra presumtion om insolvens först om gäldenären inte inom 30 dagar från borgenärens betalningsuppmaning har betalat borgenärens klara och förfallna fordran. Betalningstiden är vanligtvis en vecka.

Den temporära konkurslagen som trädde i kraft förra våren begränsade borgenärernas rätt att försätta företag i konkurs på grund av att de inte iakttagit en betalningsuppmaning med hot om konkurs. Antalet konkursansökningar väntas öka kraftigt efter januari, när den tillfälliga ändringen upphör. Syftet med den nya lagen är att garantera gäldenärerna en skälig betalningstid också under dessa omständigheter.

Ytterligare information: Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen