Hoppa till innehåll
Media

Effektivare behandlingen av förvaltningsklagan från och med början av september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2014 10.25
Pressmeddelande -

Förfarandet som gäller förvaltningsklagomål effektiviseras från och med början av september. De nya bestämmelserna ökar myndigheternas prövningsrätt och flexibiliteten vid behandlingen av klagomål. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen om ändring av förvaltningslagen i morgon den 9 maj.

En förvaltningsklagan får anföras över att en statlig eller kommunal myndighet, en hos en myndighet anställd person i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller någon annan som sköter en offentlig förvaltningsuppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet. Förvaltningsklagan anförs hos den myndighet som övervakar verksamheten. Förvaltningsklagan syftar inte till att ändra eller upphäva ett förvaltningsbeslut, och ett avgörande som gäller klagan får inte överklagas genom besvär.

För närvarande undersöks en stor del av klagomålen enligt ett hellångt förfarande i vilket ingår utredningar, höranden och bemötanden. Enligt den nya lagen ska den övervakande myndigheten från fall till fall pröva hurdana åtgärder en enskild klagan kräver. Myndigheten kan göra den övervakade uppmärksam på kraven på god förvaltning eller underrätta den övervakade om sin uppfattning om ett lagenligt förfarande. Den strängaste formen av administrativ styrning är anmärkning. För närvarande innehåller lagen inga bestämmelser om påföljder av förvaltningsklagan.


En preskriptionstid på två år ska gälla för förvaltningsklagan


Förvaltningsklagan som gäller ett ärende som är äldre än två år lämnas utan prövning, om det inte finns särskilda skäl att undersöka den. Preskriptionstiden börjar löpa från en ämbetsåtgärd som påstås strida mot lag, men även det kan ha betydelse när klaganden har fått kännedom om myndighetens avgörande eller åtgärd.

Antalet förvaltningsklagomål har ökat kraftigt under 2000-talet. I och med att den nya lagen minskar andelen hellånga behandlingar av förvaltningsklagan kan myndigheterna i högre grad än för närvarande rikta sina resurser till förebyggande övervakning och styrning.


Myndigheterna bör ange förväntad handläggningstid


Dessutom betonar lagen myndigheternas skyldighet att se till att förvaltningsärenden behandlas utan ogrundat dröjsmål. En myndighet ska för de centrala ärendegrupperna inom sitt verksamhetsområde ange förväntad handläggningstid för sådana ärenden där det avgörs om en person kan få den rätt eller fördel som han eller hon har krävt. Till dessa ärenden hör till exempel olika tillståndsärenden och beviljande av lagstadgade förmåner eller understöd.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Marietta Keravuori-Rusanen, tfn 02951 50396
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen