Hoppa till innehåll
Media

Regeringen vill göra försäkringsdomstolens verksamhet snabbare och öppnare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2014 11.02
Pressmeddelande -

Behandlingstiderna vid försäkringsdomstolen ska förkortas genom att göra domstolens beslutssammansättningar lättare. Ändringssökandens rätt att ta del av en medicinsk bedömning som gäller honom eller henne ska förbättras och förfarandet vid utnämning av läkarledamöter ska göras öppnare. Regeringspropositionen överlämnades till riksdagen i dag den 28 augusti.

Försäkringsdomstolens verksamhet ska effektiviseras genom att i fortsättningen avgöra vissa i lagen bestämda ärenden som juridiskt sett är enkla i en endomarsammansättning. Därtill föreslås det att ärenden som Folkpensionsanstalten avgjort i första instans, till exempel ärenden som gäller handikappbidrag och sjukförsäkringar, ska kunna avgöras i en sammansättning som består av en domare och en läkarledamot. Största delen av ärendena ska dock fortsättningsvis avgöras vid en sammansättning med tre eller fem ledamöter såsom för närvarande.

Det föreslås också att ett ärende ska kunna avgöras utan att ordna ett formellt sammanträde, om de ledamöter som ingår i den domföra sammansättningen, efter att ha tagit del av handlingarna, är eniga.

De föreslagna ändringarna skulle frigöra försäkringsdomstolens resurser för behandling av mer krävande ärenden, vilkas behandlingstider också är längst. Behandlingstiden för överklaganden i ärenden som gäller social trygghet är vid försäkringsdomstolen i genomsnitt ett år.

Utlåtanden ska i större utsträckning än för närvarande inhämtas av utomstående sakkunnigläkare. Den föreslagna reformen ska öka öppenheten i försäkringsdomstolens verksamhet, eftersom ändringssökanden får ta del av dessa läkares utlåtanden och ges också tillfälle att yttra sig om dem. Däremot ska försäkringsdomstolens läkarledamöters utlåtanden fortfarande omfattas av domstolens förhandlingssekretess.

Det föreslås även att en ordinarie överläkartjänst inrättas vid försäkringsdomstolen. Överläkaren ska delta i avgörandena vid försäkringsdomstolen och bland annat se till att läkarledamöternas beslutspraxis är enhetlig.

Enligt förslaget ska man i fortsättningen tillämpa ett öppet ansökningsförfarande vid utnämning av läkarledamöter och sakkunnigläkare. För närvarande gör social- och hälsovårdsministeriet en framställning till justitieministeriet om förordnande av läkarledamöter. Läkarledamöter och övriga sakkunnigledamöter ska i samband med att de utnämns redogöra för sina bindningar på motsvarande sätt som domarna.

Försäkringsdomstolen ska informera ändringssökanden om att ärendet blivit anhängigt, om den beräknade behandlingstiden och om beaktande av muntlig och skriftlig utredning samt ge anvisningar om inlämnande av tilläggsutredning före dagen för avgörandet.

Ytterligare upplysningar:
utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen