Hoppa till innehåll
Media

Handläggning av ekonomiska brottmål ska effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2010 8.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår anslag på 830 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde för år 2011. Om man räknar bort de årligen växlande valutgifterna, är anslagsökningen 21 miljoner euro (3 %) jämfört med budgeten för år 2010.

Det föreslås att anslagen för domstolarna, åklagarväsendet och utsökningsverket ökas med 2,8 miljoner euro för att effektivisera handläggningen av ekonomiska brottmål och för att bekämpa den ekonomiska gråzonen. Därtill ska den engångshöjning på 1,65 miljoner euro som var avsedd för upplösning av anhopningen av ärenden hos åklagarna i budgeten för år 2010 ändras till en permanent nivåhöjning. Inom utsökningsväsendet strävas det efter att utvidga specialindrivningen till att omfatta hela landet och att öka antalet särskilda granskningar av konkursbon. Därtill föreslås det ett anslag på 868 000 euro till åklagarna för handläggningen av det omfattande WinCapita-målet.

Domstolarnas genomsnittliga handläggningstider är skäliga, men fortfarande drar vissa mål ut på tiden längre än vanligt. Domstolarna ska särskilt noga följa upp alla mål som har pågått över ett år och med alla tillgängliga medel bemöda sig om att handläggningen går vidare. Genom ett samarbetsprojekt mellan justitieministeriet och inrikesministeriet strävar man efter att förkorta den totala längden på rättegångar i brottmål.

Avsikten är att förnya domstolarnas och åklagarväsendets ärendehanteringssystem under åren 2010–2014. Förnyandet av systemen ska för sin del förkorta handläggningstiderna och möjliggöra elektroniskt samarbete med övriga myndigheter. Kostnaderna för projektet ska enligt den preliminära beräkningen vara 11,5 miljoner euro, varav 1 miljon euro föreslås att ingå i statsbudgeten för år 2011.

Lindrig misshandel som begås i en nära relation ska ändras från ett målsägandebrott till ett brott som lyder under allmänt åtal. Ändringen gäller även lindrig misshandel i de fall där offret är en person som utför sina arbetsuppgifter. För att täcka kostnaderna för denna reform reserveras det ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,5 miljoner euro för domstolarna och åklagarväsendet.

Tillstånd till fortsatt handläggning ska införas i hovrätterna vid ingången av år 2011. Reformen möjliggör att arten av det ärende som överklagas bättre än för närvarande kan beaktas vid ändringssökandet, och därigenom ska reformen snabba upp handläggning av ärenden. I tvistemål krävs ett tillstånd till fortsatt handläggning om penningbeloppet som tvistemålet gäller inte överstiger 10 000 euro i hovrätten. I brottmål bestäms behovet av ett tillstånd till fortsatt handläggning på basis av den dömdes straff.

För att främja barnvänliga rättegångar ska ett försök med användning av sakkunnigbiträden vid mål som gäller vårdnad om barn inledas. Revidering av bestämmelserna om att vittna i en rättegång ska också inledas.

Vid verkställigheten av straff ska man fortsätta att överföra tyngdpunkten i verksamheten från slutna till öppna anstalter och till främjande av användning av samhällspåföljder. Man har för avsikt att vid ingången av år 2011 ta i bruk övervakningsstraff, som betyder att ett kort fängelsestraff avtjänas under elektronisk övervakning till exempel med hjälp av ett band som fästs i den dömdes ben och en uppföljningsanordning. Användningen av övervakningsstraffet i full skala uppskattas minska det dagliga antalet fångar med cirka 130 fångar.

För att förbereda fångar för ett liv i frihet ska man inrätta frigivningsenheter. Den preliminära målsättningen är att det i slutet av år 2011 ska finnas tre sådana enheter.

Riksdagsval ska förrättas i april 2011. Därtill ska man göra förberedelser för presidentvalet som förrättas det följande året. Man syftar till att stärka medborgarnas möjligheter att påverka och delta i beredningen och beslutsfattandet. Justitieministeriet ska delta i organiserandet av webbröstning vid ungdomsval som ordnas i anslutning till riksdagsvalet.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Harri Mäkinen, tfn (09) 1606 7600
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn (09) 1606 7532 (domstolarna)
överdirektör Jarmo Littunen, tfn 050 3746297 (fångvården och åklagarna)
planeringschef Raimo Ahola, tfn (09) 1606 7569 (domstolarna)
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen