Hoppa till innehåll
Media

Reformen av hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur träder i kraft på våren 2014

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2013 10.40
Pressmeddelande -

Reformen av hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur träder i kraft om ett år. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna som har samband med reformen i morgon fredagen den 19 april så att lagarna träder i kraft den 1 april 2014.

I och med reformen minskar antalet hovrätter med en och antalet förvaltningsdomstolar med två. Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt, som ligger i Kuopio, slås samman till att bilda Östra Finlands hovrätt, som placeras i Kuopio. Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar slås samman till att bilda Östra Finlands förvaltningsdomstol, som också placeras i Kuopio. Norra Finlands förvaltningsdomstol, som bildas genom att slå samman Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar, placeras i Uleåborg.

Målet med reformen är att stärka hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur så att rättsskyddet kan garanteras i de föränderliga samhälleliga förhållandena. Hovrättsnätverket har varit oförändrat sedan slutet av 1970-talet, då antalet inkomna ärenden i hovrätterna var nästan dubbelt så stort som nu. Det nuvarande nätverket av förvaltningsdomstolar byggdes upp för endast drygt tio år sedan. Domstolarnas verksamhetsmiljö har dock ändrats mycket.

I samband med reformen jämnas antalet ärenden i hovrätterna ut också genom domkretsändringar. Kajanalands tingsrätt överförs från Östra Finlands hovrätts domkrets till Rovaniemi hovrätts domkrets. Dessutom överförs Hyvinge tingsrätt till Helsingfors hovrätts domkrets, då den i nuläget hör till Kouvola hovrätts domkrets.

För att jämna ut antalet ärenden i förvaltningsdomstolarna och för att styra ärenden från samma regionförvaltningsmyndighet till samma förvaltningsdomstol ska Päijänne-Tavastlands landskap flyttas till Tavastehus förvaltningsdomstols domkrets från Kouvola förvaltningsdomstols domkrets.

Avsikten är att statsrådets förordningar om domkretsändringarna utfärdas inom de närmaste veckorna.

Permanenta sammanträdesplatser ska fortfarande finnas i Kouvola och Rovaniemi

Förutom huvudförhandlingar och muntliga förhandlingar sker behandlingen av ärenden skriftligt i hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. Östra Finlands hovrätt ordnar även i fortsättningen huvudförhandlingar också i Kouvola, där domstolen fortfarande ska ha permanent sammanträdesplats. Förvaltningsdomstolarna å sin sida ska ha permanenta sammanträdesplatser också i Kouvola och Rovaniemi för ordnande av muntliga förhandlingar.

De permanenta sammanträdesplatserna har inte domstolskansli eller personal, utan domstolarna ordnar vid behov huvudförhandlingar och muntliga förhandlingar på sammanträdesplatserna. Avvikande från detta har det beslutats att Östra Finlands hovrätt kan ha personal i Kouvola för att sköta huvudförhandlingar som ordnas där under en övergångsperiod, dock högst fram till slutet av 2016.

För närvarande ligger hovrätterna i Åbo, Vasa, Kuopio (Östra Finlands hovrätt), Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi. Förvaltningsdomstolarna ligger i Helsingfors, Tavastehus, Kouvola, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo och Vasa. Ålands förvaltningsdomstol finns i Mariehamn i samband med Ålands tingsrätt.

Ikraftträdandet av reformen har skjutits fram från ingångenav år 2014 till ingången av april på grund av att tillräckligt med tid bör reserveras bland annat för utnämningsbeslut i samband med förflyttningar av personal.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428 och utvecklingschef Ann-Mari Pitkäranta, tfn 02951 50546,
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen