Hoppa till innehåll
Media

Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2008

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 21.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning år 2008 har blivit klar. I granskningen har inte framgått något som strider mot bestämmelserna om användningen av statsunderstödet som beviljas partierna. Revisionsbolaget KPMG Oy Ab deltog i utförandet av granskningen. Partierna har underrättats om revisionsobservationerna.

Statsrådet beviljade de partier som är företrädda i riksdagen för år 2008 sammanlagt 17 910 000 euro för understödjande av deras politiska verksamhet samt sammanlagt 17 910 000 euro för understödjande av deras informationsverksamhet och kommunikation.

Reformen av partilagen trädde i kraft vid ingången av september 2010 och enligt den noggrannare regleringen ska ett parti, en partiförening eller en sammanslutning som står partiet nära till statens redovisningsverk lämna in en aktuell redovisning om beloppet och givaren av bidrag vars värde uppgår till minst 1 500 euro. I fortsättningen ska partierna dessutom lämna in en specifikation över valkampanjens kostnader och finansiering till revisionsverket.

Statsunderstödslagens bestämmelser ska i fortsättningen tillämpas på övervakningen av användningen av partistödet som beviljas av staten. Användningen av partistödet övervakas fortsättningsvis av justitieministeriet, som vid utförandet av övervakningsuppgiften har de till statsbidragsmyndigheten föreskrivna befogenheterna. Tillämpliga blir således de bestämmelser i statsunderstödslagen som gäller statsunderstödstagarens skyldighet att lämna uppgifter, statsbidragsmyndighetens granskningsrätt, utförande av granskning och rätt att få nödvändig handräckning vid utförandet av övervaknings- och granskningsuppgifter.

På justitieministeriets begäran har KPMG framfört några utvecklingsförslag som baserar sig på revisionsobservationerna. I fråga om tillsyn över användningen av partistödet föreslår KPMG att man överväger om de partier som får statsunderstöd ska förpliktas att lämna in en redovisning i standardform. Därtill ska noggranna anvisningar om redovisningar och den särskilda behandlingen av understödet i partiernas bokföring kunna bifogas vid statsrådets beslut om beviljande av understöd. Justitieministeriet håller på att bereda närmare bestämmelser på basis av rekommendationerna.

Ytterligare upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, tfn 09 1606 7800
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 09 1606 7620
e-post: [email protected]

Bifogade till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi:
Berättelse över den i partilagen avsedda övervakningen av partiernas medelsanvändning under år 2008
Sammandrag av observationerna och rekommendationerna KPMG (på finska)

Tillbaka till toppen