Hoppa till innehåll
Media

Ny faderskapslag - sambor kan erkänna faderskapet redan på rådgivningsbyrån

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2014 10.30
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att den gällande lagen om faderskap från 1976 moderniseras. Den största ändringen gäller förfarandet för erkännande av faderskap i klara fall, som när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande. I fortsättningen blir det möjligt att erkänna faderskapet i samband med besök på rådgivningsbyrån för mödravård redan före barnets födelse.

En annan betydande ändring är att rätten att väcka talan om fastställande av faderskap återinförs retroaktivt för dem som fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen den 25 juni.

Den största orsaken till att lagstiftningen om faderskap ses över är de förändringar som skett i familjestrukturerna. I fjol föddes redan mer än 40 procent av alla barn utom äktenskapet. När lagen trädde i kraft på 70-talet var siffran ca 10 procent.

För närvarande föds vart tredje barn i en sambofamilj där barnets far i allmänhet är villig att erkänna barnet. Den gällande lagstiftningen förutsätter att faderskapet i dessa fall erkänns hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. Samtidigt avtalas om vårdnaden om barnet.

Faderskapspresumtionen kvarstår oförändrad

Enligt propositionen ska den s.k. faderskapspresumtionen som baserar sig på äktenskap i praktiken kvarstå oförändrad. Om barnet föds under äktenskapet är det alltså också i fortsättningen den äkta mannen som konstateras vara far till barnet.

Om faderskapet inte bestäms på basis av moderns äktenskap, ska faderskapet i klara fall kunna erkännas redan före barnets födelse i samband med ett besök på rådgivningsbyrån. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet.

Om faderskapet har erkänts på förhand, ska erkännandet dock kunna återkallas inom 30 dagar från barnets födelse. I oklara fall ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse så som för närvarande.

Vid en faderskapsutredning ska det inte längre tas blodprov utan i stället cellprov från munnens slemhinna. Provet kan tas hos barnatillsyningsmannen. Det här kommer att försnabba provresultaten avsevärt.

Moderns rätt att motsätta sig frångås

I propositionen föreslås att moderns rätt att motsätta sig en faderskapsutredning ska frångås. På detta sätt vill man främja barnets rätt att få vetskap om båda sina biologiska föräldrar. Beslut om att lägga ner en faderskapsutredning ska i stället för av modern i vissa särskilt angivna fall kunna fattas av barnatillsyningsmannen.

Barnatillsyningsmannens skyldighet att utreda faderskapet ska utvidgas till att gälla 15?17-åringar. För närvarande upphör skyldigheten när barnet fyller 15 år. Ett barn som har fyllt 15 år ska dock ha rätt att motsätta sig en faderskapsutredning.

Utvidgad rätt att väcka talan föreslås också för den man som anser sig vara barnets far. Denne ska i fortsättningen kunna väcka talan om fastställande av faderskap också utan att erkänna faderskapet. Huvudregeln är också i fortsättningen att personer utanför familjen inte ska kunna kräva att den äkta mannens faderskap upphävs.I undantagsfall, då den äkta mannen inte bor tillsammans med sin familj, ska den man som anser sig vara barnets far dock kunna väcka talan om upphävande av faderskap, om det mellan honom och barnet har uppstått ett förhållande jämförbart med ett familjeförhållande.

Möjligt att fastställa faderskapet retroaktivt

I propositionen föreslås att rätten att väcka talan om fastställande av faderskap återinförs för dem som fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft. När den nuvarande lagen trädde i kraft 1976 begränsades talerätten till fem år.

Arvsrätten ska i princip vara densamma som för övriga arvingar. En förutsättning är dock att den man vars faderskap fastställandet gäller fortfarande lever när den talan som lett till att faderskapet fastställts blir anhängig. Avsikten är att talerätten och arvsrätten ska återinföras så snart som möjligt efter det att den nya faderskapslagen blivit stadfäst. De övriga reformerna i faderskapslagen ska träda i kraft tidigast vid ingången av 2016.

Uttalande av statsrådets medlemmar

I samband med beslutet att överlämna propositionen har 14 av statsrådets medlemmar godkänt ett uttalande enligt vilket det med tanke på rättsskyddet för barn till kvinnopar finns behov att utarbeta bestämmelser om hur barnets juridiska förhållande till båda sina föräldrar kan fastställas.

Justitieministeriet kommer att inrätta en arbetsgrupp med uppgift att bereda förslag till bestämmelser om moderskap. Som underlag för arbetet finns den granskning som ingår i betänkandet av arbetsgruppen för revidering av lagen om faderskap och responsen på den.

Arbetsgruppen skall slutföra sitt arbete, så att en regeringsproposition bereds färdigt tills slutet av år 2014, med målsättningen att riksdagen godkänner propositionen ännu under denna valperiod.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 02951 50264
e-post: förnamn.T.efternamn(at)om.fi
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen