Hoppa till innehåll
Media

Faderskapslagen revideras 2016 - sambor kan erkänna faderskap redan på rådgivningsbyrån

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2015 13.11
Pressmeddelande

Den gällande lagen om faderskap från 1976 moderniseras. Den största ändringen gäller förfarandet för erkännande av faderskap i klara fall, som när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande. I fortsättningen är det möjligt att erkänna faderskapet i samband med besök på rådgivningsbyrån för mödravård redan före barnets födelse. Ändringarna av faderskapslagen träder i kraft den 1 januari 2016.

En annan betydande ändring är att rätten att väcka talan om fastställande av faderskap återinförs retroaktivt för dem som fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft.

Den största orsaken till att lagstiftningen om faderskap ses över är de förändringar som skett i familjestrukturerna. Vart tredje barn föds i en sambofamilj där barnets far i allmänhet är villig att erkänna barnet. Den gällande lagstiftningen förutsätter att faderskapet i dessa fall erkänns hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. Samtidigt avtalas om vårdnaden om barnet.

Faderskapspresumtionen kvarstår oförändrad

Den så kallade faderskapspresumtionen som baserar sig på äktenskap ändras i praktiken inte. Om barnet föds under äktenskapet är det alltså också i fortsättningen den äkta mannen som konstateras vara far till barnet.

Om faderskapet inte bestäms på basis av moderns äktenskap, ska faderskapet i klara fall kunna erkännas redan före barnets födelse i samband med ett besök på rådgivningsbyrån. Samtidigt kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet.

Om faderskapet har erkänts på förhand, ska erkännandet dock kunna återkallas inom 30 dagar från barnets födelse. I oklara fall eller om så önskas för övrigt ska faderskapsutredningen och erkännandet av faderskapet ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse så som för närvarande.

Vid en faderskapsutredning ska det inte längre tas blodprov utan i stället cellprov från munnens slemhinna. Provet kan tas hos barnatillsyningsmannen. Det här försnabbar provresultaten avsevärt.

Moderns rätt att motsätta sig frångås

Moderns rätt att motsätta sig en faderskapsutredning frångås. På detta sätt vill man främja barnets rätt att få vetskap om båda sina biologiska föräldrar. Beslut om att lägga ner en faderskapsutredning kan i stället för av modern i vissa särskilt angivna fall fattas av barnatillsyningsmannen.

Barnatillsyningsmannens skyldighet att utreda faderskapet ska gälla också 15?17-åringar. För närvarande upphör skyldigheten när barnet fyller 15 år. Ett barn som har fyllt 15 år har dock rätt att motsätta sig en faderskapsutredning.

Rätten att väcka talan utvidgas också för den man som anser sig vara barnets far. Denne kan i fortsättningen väcka talan om fastställande av faderskap också utan att erkänna faderskapet. Huvudregeln är också i fortsättningen att personer utanför familjen inte ska kunna kräva att den äkta mannens faderskap upphävs. I undantagsfall, då den äkta mannen inte bor tillsammans med sin familj, kan den man som anser sig vara barnets far dock väcka talan om upphävande av faderskap, om det mellan honom och barnet har uppstått ett förhållande jämförbart med ett familjeförhållande.

Möjligt att fastställa faderskapet retroaktivt

Rätten att väcka talan för fastställande av faderskap återinförs för dem som har fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft. När den nuvarande lagen trädde i kraft 1976 begränsades talerätten till fem år.

Arvsrätten ska då i princip vara densamma som för övriga arvingar. Arvsrätten föreligger dock i allmänhet inte om arvlåtaren har avlidit före den 31 januari 2012. Syftet med bestämmelsen är att begränsa lagens retroaktiva inverkan på arvsskiften som redan förrättats.

Riksdagen förutsätter i sitt uttalande att regeringen skyndsamt bereder en proposition med förslag till bestämmelser om återgång av arvskifte och ansvar för återbäring för de fall där ett barn som fötts utom äktenskapet före ikraftträdandet av den nya faderskapslagen har arvsrätt i enlighet med de nya bestämmelserna. Detta kan vara fallet om arvlåtaren avlidit den 31 januari 2012 eller senare, eller om förlusten av arvsrätten ska betraktas som oskälig.

Riksdagen förutsätter också att regeringen bedömer behovet av en allmän översyn av lagstiftningen om preskription av arv och testamentsfång samt om återgång av arvskifte och ansvar för återbäring särskilt med hänsyn till rättstryggheten och egendomsskyddet.

Ikraftträdandet av den nya faderskapslagen stadfästs vid presidentföredragningen den 13 januari.

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

(pdf, 0.15 Mt)
Tillbaka till toppen