Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2013 9.13
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 78 oktober. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På måndag diskuterar justitieministrarna riktlinjerna för den allmänna uppgiftsskyddsförordningen som är under beredning. En fråga som ska diskuteras är den så kallade principen om en enda kontaktpunkt. Principen ska trygga en smidig behandling av personuppgifter när registerföraren (t.ex. ett internationellt företag) har verksamhet i flera medlemsstater. En central fråga är hurdana befogenheter dataskyddsmyndigheten i företagets huvudsakliga driftsställe kan ha i en annan medlemsstat.

Uppgiftsskyddsförordningen är en del av reformen av EU:s uppgiftsskyddslagstiftning. Behandlingen av uppgiftsskyddspaketet inleddes våren 2012, och förhandlingarna pågår fortfarande.

Ministrarna diskuterar uppgiftsskyddsfrågor också under lunchen, då det berättas bl.a. om EU:s och Förenta staternas arbetsgrupp på hög nivå som inrättades i juli. Arbetsgruppen inrättades för att kunna föra dialog om de effekter som USA:s spionprogram har på skyddet av EU-medborgarnas personuppgifter.

Kommissionen kommer att presentera sina förslag till förordningar om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten och om reformen av Eurojust. Europeiska åklagarmyndigheten ska enligt förslaget vara ansvarig för att utreda brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen och för att lagföra och väcka talan i fråga om sådana brott vid domstol. Den nya myndigheten skulle kunna bidra till att öka risken att åka fast för bedrägerier som skadar EU:s ekonomiska intressen. Alla medlemsstater kommer sannolikt inte att delta i inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten, men myndigheten kan också inrättas i ett samarbete mellan minst nio medlemsstater.

Efter RIF-rådet deltar minister Henriksson i ministermötet om det östliga partnerskapet som nu ordnas för första gången. Partnerskapet har som mål att stödja de politiska och ekonomiska reformerna i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Ministrarna diskuterar de rättsliga reformerna i EU:s östliga partnerländer samt dessa länders engagemang i att främja mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, +358 40 749 0465,
specialsakkunnig Sami Kiriakos, EUR, +32 2 2878 594, och
specialsakkunnig Tiina Kangas-Alku, EUR, +32 2 2878 431

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen