Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: EU har förbundit sig att stödja Ukraina i utredningen av krigsförbrytelser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 17.52
Pressmeddelande

Ukraina måste få all hjälp som står till buds för att utreda Rysslands krigsförbrytelser. EU:s medlemsstater stöder Ukraina i detta, och de mekanismer som står till EU:s förfogande bör utnyttjas fullt ut, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid det inofficiella justitieministermötet i Stockholm under Sveriges EU-ordförandeskap.

De ukrainska myndigheterna har hittills tagit emot tiotusentals anmälningar om krigsförbrytelser. Ukrainas åklagarmyndighet undersöker redan tusentals fall.

– Den ryska attacken mot Ukraina och de fruktansvärda krigsförbrytelserna är ett grovt brott mot internationell rätt. Detta måste upphöra omedelbart. Krigsförbrytarna måste ställas till svars för sina handlingar. Också Finland har förbundit sig till detta tillsammans med de övriga EU-länderna, sade Henriksson.

I mötet deltog också Ukrainas justitieminister Denys Maliuska via distanskontakt. 

Under mötet diskuterade ministrarna hur EU-ländernas erfarenheter av tidigare åtal gällande internationella brott kunde utnyttjas i fråga om Ukraina. Ministrarna diskuterade också hur EU:s byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust kan intensifiera samarbetet med Ukraina. Eurojust har tidigare i år fått nya befogenheter att analysera och lagra bevis för internationella brott. Eurojust har också en gemensam utredningsgrupp, i vilken Ukraina, ett antal av EU:s medlemsstater och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) deltar.

– Det är viktigt att bevis för alla internationella brott som begåtts i Ukraina samlas in så snabbt som möjligt innan deras bevisvärde försvagas. Ukraina bör få all hjälp som behövs för att utreda brotten. Det är viktigt att Eurojust utövar sina nya befogenheter. Myndigheterna ska också föra en dialog med medborgarorganisationerna som dokumenterar krigsförbrytelser.

Vid mötet behandlades även de rättsliga myndigheternas åtgärder mot organiserad brottslighet. Ministrarna diskuterade bland annat Eurojusts roll i bekämpningen av gränsöverskridande organiserad brottslighet.

– Vi måste säkerställa att EU prioriterar bekämpningen av organiserad brottslighet. Sverige har på ett synligt sätt tagit upp temat på agendan för sitt ordförandeskap, och jag stöder detta fullt ut. EU-länderna kan lära sig god praxis av varandra i fråga om bekämpningen av brottslighet. Också i Finland är det viktigt att känna till nya metoder som införts i andra länder. Det är av största vikt att EU även i fortsättningen är en union för frihet, säkerhet och rättvisa, betonade Henriksson. 

Ytterligare information:
Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 051, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Tillbaka till toppen