Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för år 2012: Bekämpningen av den ekonomiska gråzonen förutsätter flera åklagare och domare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2011 21.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet föreslår ett anslag på 881 miljoner euro för statsbudgeten 2012 för det egna förvaltningsområdets del. När man räknar bort de årligen växlande valutgifterna, är ökningen 34 miljoner euro (4 %) jämfört med budgeten för år 2011.

Ett av regeringens viktigaste projekt är bekämpningen av den ekonomiska gråzonen. Det förutsätter tillräckliga myndighetsresurser för domstolarna, åklagarna och utsökningsväsendet. Behovet av tilläggsanslag är sammanlagt 7,8 miljoner euro.

För att trygga brottsprocessens effektivitet föreslås det att 21 nya domartjänster tillsätts vid domstolarna och 25 tjänster av ekobrottsåklagare tillsätts vid åklagarväsendet. Därtill föreslås det sammanlagt 20 nya tjänster till domstolarna och åklagarväsendet för handläggningen av det omfattande Wincapita -ekobrottmålet.

Domstolarnas genomsnittliga behandlingstider är skäliga, men en del av rättegångar drar ut på tiden för länge. Behandlingen kan effektiviseras genom en reform av domstolarnas och åklagarnas ärendehanteringssystem, som håller på att planeras. Åtgärder för att snabba upp hela brottsprocessen ska vidtas också i samarbete med inrikesministeriet.

Hovrätterna och förvaltningsdomstolarna ska reformeras som fortsättning på reformen av tingsrättsnätverket. Medlingsförfarandet i tvister som gäller vårdnad om barn håller på att testas vid fyra tingsrätter, och förfarandet ska utvidgas till hela landet i slutet av år 2012. Detta kräver tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro.

I försäkringsdomstolen är avsikten att förbättra rättegångarnas öppenhet så att utlåtanden av utomstående sakkunnigläkare blir offentliga för parterna och så att parterna ges möjlighet att kommentera utlåtandena innan ett avgörande i ärendet meddelas.

Helsingfors hovrätt, arbetsdomstolen och marknadsdomstolen ska flytta till renoverade lokaler i Östra Böle. Kymmenedalens tingsrätts verksamhetsställe i Kotka får också nya lokaler år 2012.

En anslagsökning på en miljon euro krävs för att kunna trygga smidig verksamhet av informationssystemen av Rättsregistercentralen, som svarar för justitieförvaltningens riksomfattande register. Avsikten är att utredningar om brottslig bakgrund, som görs om personer som arbetar med barn, blir avgiftsbelagda.

Första handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Under 2012 kommer Finlands första nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna att utarbetas, och i planen ska centrala åtgärder inom de olika förvaltningsområdena samlas in. Justitieministeriet koordinerar projektet och ska för sin del handla i syfte att avskaffa de upptäckta missförhållandena samt driva kampanjer för att göra de grundläggande rättigheterna kända. Under statsministerns ledning utarbetas det en långsiktig språkstrategi för att utveckla de två livskraftiga nationalspråken och utifrån detta konkretiseras åtgärderna för regeringsperioden.

Bestämmelserna om antalet valkretsar och valkretsindelningen ska i det första skedet revideras så att antalet valkretsar i Fasta Finland minskas från 14 till 12. Därtill ska grundlagen ändras så att antalet valkretsar kan vara minst sex och högst 12.

Presidentval ska förrättas i januari-februari och kommunalval i oktober.

Lagen ommedborgarinitiativ ska sättas i kraft. Ett initiativ kan undertecknas också på webben. För att möjliggöra långsiktig undersökning av demokratins tillstånd samt för att bl.a. effektivisera tillsynen över partifinansiering behövs det ett årligt tilläggsanslag på 400 000 euro.

I slutet av det pågående året ska Samiska kulturcentret bli färdigt i Enare. Ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro framställs för hyreskostnader och 0,1 miljoner euro för andra verksamhetskostnader.

Avsikten är att överföra tyngdpunkten i verkställigheten av straff från slutna till öppna anstalter. En nybyggnad för den öppna avdelningen i Kervo fängelse är nödvändig för att öka antalet platser i öppna anstalter i Södra Finland. Därtill ska personalens bostadslokaler saneras till fängelselokaler på många orter.

I enlighet med regeringsprogrammet vill man göra sig av med de sista fängelsecellerna utan wc före år 2015. Förutsättningen för detta är att Tavastehus fängelse genomgår en ombyggnad och att fängelsesjukhuset förändras till en sluten anstalt samt att en cellavdelning i Helsingfors fängelse byggs om. Avsikten är att de första faserna av dessa projekt slutförs år 2013.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Harri Mäkinen, tfn 09 1606 7600
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 09 1606 7532 (domstolarna)
överdirektör Jarmo Littunen, tfn 050 3746297 (verkställighet av straff och åklagarna)
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen