Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2012

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 8.30
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår anslag på 856 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde för år 2012. När man räknar bort de årligen växlande valutgifterna, är ökningen 9 miljoner euro (ca en procent) jämfört med budgeten för år 2011.

I enlighet med regeringsprogrammet satsas det på bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och den ekonomiska gråzonen. Ett anslag på 4,6 miljoner euro föreslås för domstolarna, åklagarväsendet och utsökningsverket för att effektivisera handläggningen av ekonomiska brottmål. Inom ramen för de i övrigt knappa anslagen ger detta möjlighet att inom dessa sektorer inrikta sammanlagt 40 tjänstemän till handläggning av ekonomiska brottmål.

Domstolarnas genomsnittliga behandlingstider är skäliga, men en del av rättegångar drar ut på tiden för länge. Behandlingen kan effektiviseras genom en reform av domstolarnas och åklagarnas ärendehanteringssystem, som håller på att planeras. Åtgärder för att effektivera hela brottsprocessen ska vidtas också i samarbete med inrikesministeriet.

Hovrätterna och förvaltningsdomstolarna samt deras verksamhetsområden ska reformeras som fortsättning på reformen av tingsrättsnätverket. Försöket med medling med hjälp av ett sakkunnigbiträde vid tvister som gäller vårdnad om barn fortsätts vid fyra tingsrätter. Syftet är att utöka användningen av sakkunnigbiträden vid tingsrätterna.

I försäkringsdomstolen är avsikten att förbättra rättegångarnas öppenhet så att utlåtanden av utomstående sakkunnigläkare blir offentliga för parterna och så att parterna ges möjlighet att kommentera utlåtandena innan ett avgörande i ärendet meddelas. Projektet förutsätter att man är beredd på att utgifterna för utlåtandena ökar.

Helsingfors hovrätt, arbetsdomstolen och marknadsdomstolen ska flytta till renoverade lokaler i Östra Böle. Kymmenedalens tingsrätts verksamhetsställe i Kotka får också nya lokaler år 2012.

Ett anslag på 500 000 euro reserveras för att trygga smidig verksamhet av informationssystemen av Rättsregistercentralen, som svarar för justitieförvaltningens riksomfattande register. Avsikten är att utredningar om brottslig bakgrund, som görs om personer som arbetar med barn, blir avgiftsbelagda.

Avsikten är att överföra tyngdpunkten i verkställigheten av straff från slutna till öppna anstalter. Ett övervakningsstraff införs som en ny strafform fr.o.m. den 1 november 2011.

Inbesparingarna som gäller alla förvaltningsområden betyder inom justitieministeriets förvaltningsområde att omkostnaderna måste skäras ned med ca 7 miljoner euro och gemensamma anskaffningar ska utnyttjas för spara in ca 2 miljoner euro.

Första handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Under 2012 kommer Finlands första nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna att utarbetas, och i planen ska centrala åtgärder inom de olika förvaltningsområdena samlas in. Justitieministeriet koordinerar projektet och ska för sin del handla i syfte att avskaffa de upptäckta missförhållandena. Under statsministerns ledning inleds beredningen av en långsiktig språkstrategi för att utveckla de två livskraftiga nationalspråken och utifrån detta konkretiseras åtgärderna för regeringsperioden.

Bestämmelserna om antalet valkretsar och valkretsindelningen ska i det första skedet revideras så att antalet valkretsar i Fasta Finland minskas från 14 till 12. Därtill ska grundlagen ändras så att antalet valkretsar kan vara minst sex och högst 12.

Presidentval ska förrättas i januari-februari och kommunalval i oktober.

Lagen om medborgarinitiativ ska sättas i kraft. Ett initiativ kan undertecknas också på webben. För behandlingen av medborgarinitiativ har reserverats ett anslag på 300 000 euro. Beredningen av en demokratipolitisk redogörelse inleds.

I slutet av det pågående året ska Samiska kulturcentret bli färdigt i Enare och ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro framställs för hyreskostnader.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Harri Mäkinen, tfn 09 1606 7600
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 09 1606 7532 (domstolarna)
överdirektör Jarmo Littunen, tfn 050 3746297 (verkställighet av straff och åklagarna)
direktör Johanna Suurpää, tfn 09 1606 7800 (frågor som gäller mänskliga rättigheter, val, demokrati och språk)
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen