Hoppa till innehåll
Media

Det internationella rättshjälpssamarbetet i brottmål effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2014 9.01
Pressmeddelande -

Det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål trädde i kraft för Finlands del vid ingången av augusti. Också lagstiftningen som hänför sig till ikraftträdandet av protokollet har trätt i kraft.

Syftet med tilläggsprotokollet är att är att effektivisera och underlätta samarbetet mellan Europarådets medlemsstater vid internationell rättslig hjälp i brottmål.

Tilläggsprotokollet innehåller bestämmelser om bl.a. kommunikationsvägar mellan de rättsliga myndigheterna, förhör av vittnen genom video- eller telefonkonferens, delgivning av rättegångshandlingar per post samt gränsöverskridande övervakning, kontrollerad leverans, hemliga utredningar och gemensamma utredningsgrupper. Innehållet i tilläggsprotokollet motsvarar i hög grad innehållet i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, som ingicks år 2000.

Ikraftträdandet av det andra tilläggsprotokollet effektiviserar rättshjälpssamarbetet mellan Finland och de stater som är parter i tilläggsprotokollet, även om framställningarna om rättslig hjälp mellan Finland och stater utanför EU är rätt få till antalet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen