Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om medborgarinitiativ

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 8.45
Pressmeddelande -

Det föreslås att det stiftas en lag om medborgarinitiativ för att erbjuda medborgarna ett nytt sätt att påverka på statlig nivå. Syftet är att sätt främja fri medborgarverksamhet och skapa ett förfarande för framläggande av medborgarinitiativ. Statsrådet har i dag godkänt propositionen för att överlämnas till riksdagen.

Enligt ändringen av grundlagen som för närvarande behandlas i riksdagen ska minst 50 000 röstberättigade finska medborgare ha rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Ändringen av grundlagen avses träda i kraft den 1 mars 2012. Lagen om medborgarinitiativ ska enligt propositionen träda i kraft samtidigt.

Medborgarinitiativ ger väljarna möjlighet att inverka direkt på dagordningen för det politiska beslutsfattandet och lyfta fram frågor som de politiska partierna kanske inte har ägnat uppmärksamhet åt.

Ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas

Lagen innehåller bestämmelser om hur initiativ väcks, vilka formkrav som ställs på initiativ, hur underskrifter samlas in och vilket ansvar den som väcker initiativet har samt om myndighetstillsyn.

Ett initiativ kan väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. Den som väcker ett initiativ ska utse minst en företrädare och en ersättare som ska sköta de praktiska åtgärder som hänför sig till initiativförfarandet.

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla ändring eller upphävande av en gällande lag. Om ett initiativ har formen av ett lagförslag, ska det innehålla själva lagtexten. Ett initiativ ska innefatta endast ett sakkomplex och det ska alltid innehålla motiveringar till förslaget.

Underskrifterna ska samlas in inom sex månader

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De samlas in skriftligt på papper eller på elektronisk väg i ett datanät.

Insamling på nätet förutsätter s.k. stark autentisering, till exempel användning av bankkoder eller teleoperatörernas system för mobil identifiering. Vid insamling på nätet är det möjligt att utnyttja antingen ett datasystem som tillhandahålls av den som väckt initiativet eller en avgiftsfri nättjänst som upprätthålls av justitieministeriet. Systemet för insamling på nätet ska godkännas av Kommunikationsverket.

Efter att insamlingen avslutats ger företrädaren för den som väckt initiativet in stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar dem och fastställer antalet godkända stödförklaringar.

Om antalet godkända stödförklaringar uppgår till minst 50 000, ska företrädaren lämna in initiativet till riksdagen för behandling. Riksdagen ska vara skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men bedömer sedan om initiativet ska godkännas eller om eventuella ändringar ska göras. Om riksdagen förkastar initiativet, kan ett nytt medborgarinitiativ om samma ärende läggas fram.

Offentliggörande av ekonomiskt stöd och skydd för personuppgifter

Bidragsbelopp som fåtts för framläggande av ett initiativ och uppgift om givarens namn ska enligt förslaget offentliggöras, om värdet av det bidrag som en och samma givare har gett är minst 1 500 euro.

När stödförklaringar samlas in på nätet, får undertecknarens namn och övriga personuppgifter inte finnas tillgängliga förallmänheten eller andra undertecknare. Även de stödförklaringar som myndigheterna förfogar över ska vara sekretessbelagda.

Enligt den gällande offentlighetslagen är sådana myndighetshandlingar som innehåller uppgifter om en persons politiska övertygelse eller uppgifter om åsikter som personen har uttalat privat sekretessbelagda. Denna utgångspunkt ska förtydligas genom den föreslagna ändringen av offentlighetslagen. Offentliggörandet av uppgifterna skulle kunna minska människors benägenhet att underteckna initiativ. Om undertecknaren vill offentliggöra sitt stöd till ett initiativ, kan han eller hon dock ge sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter offentliggörs och utlämnas.

Kompletterande bestämmelser om EU:s medborgarinitiativ

I lagen om medborgarinitiativ ska det också finnas kompletterande bestämmelser om hur ett medborgarinitiativ läggs fram i Europeiska unionen. Kommunikationsverket ska utfärda ett intyg över det datasystem som används vid insamlingen av underskrifter på nätet i Finland. Befolkningsregistercentralen ska kontrollera de underskrifter som samlats in i Finland och fastställa insamlingsresultatet. Europaparlamentet och rådets förordning om EU:s medborgarinitiativ börjar tillämpas den 1 april 2012.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Majuri, tfn 09 1606 7697
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen