Hoppa till innehåll
Media

Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter har till största delen genomförts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2019 15.56
Nyhet

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria för genomförandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter. I bedömningspromemorian har man utrett hur de olika projekten som ingår i handlingsplanen har genomförts fram till juni 2019. Största delen av de 43 projekten har genomförts som planerat.

Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2017–2019 är den andra i ordningen. Syftet med handlingsplanen är att främja det allmännas skyldighet att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Prioriterade områden i handlingsplanen är fostran och utbildning i de grundläggande och mänskliga rättigheterna, likabehandling, självbestämmanderätt samt grundläggande rättigheter och digitalisering.

Projekten fördelar sig på alla ministeriers förvaltningsområden. Statsrådets nätverk av kontaktpersoner för de grundläggande och mänskliga rättigheterna har ansvarat för uppföljningen av genomförandet av handlingsplanen. Den period som handlingsprogrammet gäller pågår till utgången av 2019.

Av de 43 projekt som ingår i handlingsprogrammet har 34 slutförts fram till juni 2019. Vidare har sju projekt genomförts delvis eller pågår ännu. Två av projekten genomfördes inte som planerat.

Den aktuella bedömningspromemorian kommer att fungera som bakgrundsmaterial för en oberoende utvärdering av hur handlingsplanen har genomförts.

Det ska utarbetas en tredje nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter för Finland i enlighet med riktlinjerna i Antti Rinnes regeringsprogram. Justitieministeriet har huvudansvaret för beredningen av handlingsplanen, och planen tas fram i samarbete med statsrådets nätverk av kontaktpersoner för de grundläggande och mänskliga rättigheterna och med samtliga ministerier. Andra intressentgrupper konsulteras också på bred basis. Beredningen av programmet inleds under 2019.

Ytterligare information:

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50169, [email protected]

Hanna Rönty, specialsakkunnig, tfn 02951 50035, [email protected]

Genomförande av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017–2019 (på finska)

Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019 

Statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter

Tillbaka till toppen