Hoppa till innehåll
Media

Kommission föreslår reform av hovrätts- och förvaltningsdomstolsnätverket för att trygga jämlika rättstjänster

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2011 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets kommission föreslår att antalet hovrätter minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två. Domstolarna bör till antalet ärenden och personal vara så lika som möjligt för att de ska ha lika förutsättningar att avgöra ärendena av invånarna i de olika delarna av landet så högklassigt och snabbt som möjligt och till skäliga kostnader.

Kommissionen som leddes av högsta domstolens president emeritus Leif Sevón har i dag överlämnat sitt betänkande till justitieminister Tuija Brax.

Enligt förslaget ska Östra Finlands hovrätt, som ligger i Kuopio, sammanslås med Kouvola hovrätt till en ny Östra Finlands hovrätt. Hovrätten skulle placeras i Kouvola. Kommissionen föreslår ytterligare att förvaltningsdomstolarna i Uleåborg och Rovaniemi samt förvaltnigsdomstolarna i Kouvola och Kuopio slås samman. Norra Finlands förvaltningsdomstol skulle placeras i Uleåborg och Östra Finlands förvaltningsdomstol i Kuopio.

Målet har varit att de sammanslagna domstolarna placeras inom sådana domkretsar och på sådana orter som med hänsyn till operativa, geografiska och regionala aspekter bäst motsvarar behoven. Kommissionen har också bedömt domstolarnas personalantal samt reformens kostnads- och produktivitetseffekter. Kommissionen har strävat efter att beakta vilkanybyggnads- och renoveringsbehov reformen medför.

Kommissionen anser dessutom att möjligheterna att förenkla förfarandet i hovrätterna bör utredas. Till exempel bevisningen i hovrätterna bör utvecklas så att behovet att på nytt föra bevisning och hålla muntliga huvudförhandlingar minskar. För närvarande håller hovrätterna ofta muntliga huvudförhandlingar och vittnena kan vara tvungna att resa långa sträckor för att infinna sig i rätten.

Större enheter tryggar en fungerande verksamhet

För närvarande finns det stora skillnader mellan domstolarna när det gäller behandlingstiderna, vilket kan äventyra medborgarnas likabehandling. Ärendena fördelar sig ojämnt, oftast med betoning på domstolarna i Södra Finland. Eftersom arbetsmängden fördelas ojämnt blir vissa domstolar överbelastade.

Kommissionen framhäver att reformen syftar till att utveckla fullföljdsdomstolarnas verksamhet så att avgörandenas kvalitet kan förbättras och arbetet kan skötas på ett mer effektivt sätt. Större domstolsenheter och ärendemängder ger bättre förutsättningar än för närvarande att utveckla personalens kompetens och specialisering. På detta sätt är det också möjligt att stärka motiveringarna för avgörandena, snabba upp handläggningen och utveckla kundtjänsten.

Ändringar även i domkretsarna

Kommissionen föreslår arbetsmängderna och skillnaderna i storlekarna jämnas ut också genom att ändra domkretsarna. Det föreslås att tingsrätten i Kajanaland förs över från Östra Finlands hovrätts domkrets till Rovaniemi hovrätts domkrets och att Birkalands tingsrätt förs över från Åbo hovrätts domkrets till Vasa hovrätts domkrets. Dessutom föreslås överförande av Satakunta tingsrätt från Vasa hovrätts domkrets och Hyvinge tingsrätt från Kouvola hovrätts domkrets till Åbo hovrätts domkrets.

Kommissionen skulle också överföra landskapet Päijänne-Tavastland från Kouvola förvaltningsdomstols domkrets till Tavastehus förvaltningsdomstols domkrets.

Ändringarna i domkretsarna skulle medföra ändringar även i domstolarnas personalantal.

Arbetsfördelningen måste utvecklas

Kommissionen önskar att hovrätterna undersöker i vilken utsträckning och hur behovet för hovrätterna att hålla förhandling på annan ort kunde minskas. Både hovrätterna och förvaltningsdomstolarna bör reda ut hur arbetsmetoderna och arbetsfördelningen mellan olika personalkategorier kunde utvecklas.

De nuvarande hovrätterna ligger i Åbo, Vasa, Östra Finlands hovrätt i Kuopio, Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi. Den största hovrätten, dvs. Helsingfors hovrätt, har för närvarande 169 anställda och antalet anställda i de mindre hovrätterna är 51 i Rovaniemi hovrätt, 53 i Kouvola hovrätt och 56 i Östra Finlands hovrätt i Kuopio.

De regionala förvaltningsdomstolarna ligger i Helsingfors, Tavastehus, Kouvola, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo och Vasa. Den största förvaltningsdomstolen, dvs. Helsingfors förvaltningsdomstol har 148 anställda och den minsta förvaltningsdomstolen, dvs. Rovaniemi förvaltningsdomstol, har 16 anställda. Antalet anställda i de näst minsta förvaltningsdomstolarna är 30 i Uleåborg, 31 i Kouvola och 48 i Kuopio.

I betänkandet ingår tre avvikande meningar.

Kommissionens betänkande skickas ut på omfattande remissbehandling. Beslut i detta ärende fattas under följande valperiod.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos (JM), tfn 09 1606 7608, och utvecklingschef Ann-Mari Pitkäranta, tfn 09 1606 7915, e-postadress: förnamn.efternamn(at)om.fi

Kommissionens betänkande

Tuija Brax
Tillbaka till toppen