Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Konkurs- och företagssaneringsuppgifter ska bli kostnadsfritt tillgängliga på webben

Justitieministeriet
19.6.2018 9.26
Pressmeddelande

Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret blir kostnadsfritt tillgängliga på webben den 26 juni 2018.

Registret finns fr.o.m. 26.6 på adressen https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi

De uppgifter som införts i registret, såsom när förfarandet har inletts, vilken domstol som handlägger ärendet och gäldenärens namn och adress, kommer framöver att publiceras på webben. Också sådana datum i registret som är väsentliga med tanke på konkurs- och företagssaneringsförfarandet, t.ex. tidsfristen för anmälan av fordringar, kommer att vara tillgängliga. Målet är att göra det lättare för borgenärer att få information om insolvensförfaranden. 

I Finland har uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret redan tidigare varit offentliga, men de har inte funnits tillgängliga på webben. Det har varit möjligt att begära uppgifter ur registret av Rättsregistercentralen, och ett utdrag ur registret har kostat 22 euro.

Uppgifter som gäller skuldsanering för privatpersoner kommer att vara tillgängliga på webben endast när det gäller reglering av skulder som uppkommit i näringsverksamhet. I övrigt begärs uppgifter ur skuldsaneringsregistret också i fortsättningen av Rättsregistercentralen, som lämnar ut dem gratis.

Ändringen av konkurslagen har samband med EU:s nya insolvensförordning. Förordningen förutsätter att vissa uppgifter om de förfaranden som omfattas av dess tillämpningsområde måste publiceras avgiftsfritt via ett allmänt datanät. Förordningen tillämpas på konkurs, företagssanering och privatpersoners skuldsanering.

Reformen bidrar till digitaliseringen av offentliga tjänster, som är ett av regeringens spetsprojekt.

Avsikten är att EU-medlemsstaternas nationella insolvensregister kopplas samman via den europeiska e-juridikportalen https://e-justice.europa.eu år 2019. Via portalen kan t.ex. en utländsk borgenär söka uppgifter om insolvensförfaranden.

Konkurs- och företagssaneringsärenden ska inte längre som regel kungöras i officiella tidningen, eftersom uppgifterna i insolvensregistret finns tillgängliga på webben. Kungörelse i officiella tidningen ska dock också i framtiden vara möjlig i undantagsfall, t.ex. om boförvaltaren anser att det är nödvändigt på grund av det stora antalet okända borgenärer.

Ytterligare information: Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen