Hoppa till innehåll
Media

Konkurs- och företagssaneringsuppgifter ska bli kostnadsfritt tillgängliga på webben 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2017 13.26
Pressmeddelande

Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret föreslås bli kostnadsfritt tillgängliga på webben. Syftet är att göra det lättare för borgenärer att få information och anmäla fordringar i gränsöverskridande fall. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen om lagändringar som EU:s nya insolvensförordning förutsätter.

På webben ska publiceras de uppgifter som införts i registret, såsom när förfarandet har inletts, vilken domstol som handlägger ärendet och gäldenärens namn och adress. Gäldenärens personbeteckning kommer dock inte att ges ut på webben.

I Finland är uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret redan i dagens läge offentliga, men de finns inte tillgängliga på webben. Upplysningar ur registret fås från Rättsregistercentralen på begäran. Ett registerutdrag kostar 22 euro.

Uppgifter som gäller skuldsanering för privatpersoner ska enligt förslaget vara tillgängliga på webben endast när det gäller reglering av skulder som uppkommit i näringsverksamhet. I övrigt ska uppgifter ur skuldsaneringsregistret också i fortsättningen begäras av Rättsregistercentralen, som ska lämna ut dem gratis.

Förfarandet för att anmäla fordringar i gränsöverskridande fall ska underlättas. Borgenärer ska kunna anmäla sina fordringar i en konkurs, företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner förutom på finska och svenska också på engelska.

EU:s gällande insolvensförordning tillämpas på konkurs och företagssanering. Den nya förordningen ska fr.o.m. den 26 juni 2017 tillämpas också på skuldsanering för privatpersoner. De beslut om inledande av skuldsanering som fattas efter nämnda tidpunkt erkänns även i de övriga medlemsstaterna. Erkännandet av beslut förbättrar gäldenärernas ställning och gör det lättare för dem att röra sig fritt över gränser till exempel på grund av arbete.

Uppgifterna i insolvensregistren ska bli tillgängliga på webben i EU-medlemsstater fr.o.m. den 26 juni 2018. Reformen bidrar till digitaliseringen av offentliga tjänster, som är ett av regeringens spetsprojekt.

Avsikten är att EU-medlemsstaternas nationella insolvensregister kopplas samman via den europeiska e-juridikportalen https://e-justice.europa.eu år 2019. Via portalen kan t.ex. en utländsk borgenär söka uppgifter om insolvensförfaranden.

Konkurs- och företagssaneringsärenden ska inte längre kungöras i officiella tidningen

Avsikten är att konkurs- och företagssaneringsärenden inte längre som regel ska kungöras i officiella tidningen, eftersom registeruppgifterna kommer att finnas tillgängliga på webben. Kungörelse i officiella tidningen ska dock också i framtiden vara möjlig i undantagsfall, t.ex. om boförvaltaren anser att det är nödvändigt på grund av det stora antalet okända borgenärer.

Rättsverkningarna av att en konkurs börjar ska i stället för tidpunkten för kungörelsen kopplas samman med tidpunkten då det införs i registret att konkursen har börjat.

Ytterligare information: Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen