Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddet för tjänster förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att konsumentskyddet ska stärkas för tjänster som riktar sig till personer. Målet med reformen är att förtydliga konsumentens och näringsidkarens rättigheter och skyldigheter i de avtal som gäller dessa tjänster.

Enligt propositionen ska det till konsumentskyddslagen fogas bestämmelser om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid fel och fördröjningar i tjänster som riktar sig till personer. 

Avsikten är dessutom att till lagen foga bestämmelser om den standardersättning som tjänsteleverantören debiterar konsumenten, om konsumenten avbeställer tjänsten. För närvarande tillämpas i fråga om flera tjänster en avbeställningsavgift, vars storlek kan variera beroende på när tjänsten avbeställs. Konsumenterna ska i fortsättningen också ha rätt att avbeställa tjänsten av tvingande skäl, till exempel om konsumenten plötsligt insjuknat eller råkat ut för en olycka, utan att behöva betala avbeställningsavgift. 

Reformen gäller socialservice och hälsotjänster, småbarnspedagogiska tjänster och utbildningstjänster, idrottstjänster och andra välfärdstjänster, upplevelse- och festtjänster, restaurangtjänster, taxitrafiktjänster, tjänster som gäller utseende samt hobbykurser som tillhandahålls av näringsidkare. 

Reformen beaktar bättre särdragen hos tjänster som riktar sig till personer

Den gällande lagen innehåller inga bestämmelser om fel och fördröjningar hos tjänster som riktar sig till personer. På tjänster som riktas till personer har delvis tillämpats bestämmelserna om byggande och reparation av varor.

Reformen väntas underlätta lösningen av tvister vid konsumentrådgivningen, konsumenttvistenämnden och domstolarna.

Reformen är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram, enligt vilket konsumentskyddet för tjänster ska uppdateras. Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av nästa år.

Ytterligare information: Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 139, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen