Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp vill förbättra konsumentombudsmannens möjligheter att ingripa i lagstridiga förfaranden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2015 11.32
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att de metoder som konsumentombudsmannen kan använda för att ingripa i åtgärder som strider mot konsumentskyddslagstiftningen görs mer effektiva. Det föreslås att konsumentombudsmannens förbud att fortsätta ett lagstridigt förfarande ska stå fast, trots att näringsidkaren motsätter sig det.

Avsikten är att trygga en fungerande marknad genom att öka övervakningens trovärdighet och därigenom främja iakttagandet av lagstiftningen. Syftet är särskilt att få tydliga förseelser att upphöra snabbare och på så sätt minska de förluster som lagstridiga förfaranden orsakar konsumenterna och konkurrenterna.

Utgångspunkten ska på samma sätt som förut vara att få slut på ett lagstridigt förfarande genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till något resultat ska konsumentombudsmannen kunna förbjuda marknadsföring som strider mot lag eller användning av oskäliga avtalsvillkor.

Enligt gällande bestämmelser kan näringsidkaren utan att ange något skäl motsätta sig förbudet, varvid förbudet förfaller. I detta fall måste konsumentombudsmannen föra ärendet till marknadsdomstolen för avgörande. Enligt arbetsgruppens förslag ska förbudet inte längre förfalla enbart genom att näringsidkaren motsätter sig det utan näringsidkaren ska föra beslutet om förbud till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet. I annat fall ska beslutet stå fast.

Enligt förslaget ska konsumentombudsmannen också kunna ansöka om påförande av en påföljdsavgift på minst 1 000 och högst 100 000 euro om näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vissa i lagen specificerade bestämmelser som gäller marknadsföring och processen vid ingående av avtal. När påföljdsavgiftens storlek bestäms ska det tas hänsyn till förseelsens art, omfattning och varaktighet. Påföljdsavgiften ska dock inte få överskrida 10 procent av näringsidkarens omsättning eller inkomster enligt den verkställda beskattningen under året före försummelsen.

Arbetsgruppen skulle också utöka regionförvaltningsverkens behörighet vid övervakningen så att dessa förutom prisinformation även skulle övervaka marknadsföringen till övriga delar. På detta sätt vill man förbättra möjligheterna att övervaka sådana näringsidkare som är verksamma enbart lokalt. Regionförvaltningsverket ska enligt förslaget kunna meddela ett förbud att fortsätta marknadsföring som strider mot lag om lagstridigheten är uppenbar och praxis vid tillämpningen av bestämmelserna vedertagen. Regionförvaltningsverken ska i denna tillsynsuppgift lyda under konsumentombudsmannen.

Arbetsgruppens betänkande har samband med statsrådets konsumentpolitiska program för åren 2012 - 2015 där det beslöts att ändamålsenligheten av konsumentskyddsmyndigheternas utbud av instrument ska utredas. Uppmärksamhet vid förutsättningarna för konsumentskyddsmyndigheternas tillsynsverksamhet har fästs både i statsrevisorernas berättelser och i utvärderingen av Konkurrens- och konsumentverkets juridiska verksamhet.

- Det är viktigt att utbudet av metoder som står till konsumentskyddsmyndigheternas förfogande har utretts. Arbetsgruppens betänkande ska nu genomgå en omfattande remissbehandling och beredningen av ärendet fortsätter på basis av remissvaren, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland har anmält sina avvikande meningar till arbetsgruppens betänkande.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen