Hoppa till innehåll
Media

Förslag om att utvidga konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2019 13.29
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter utvidgas. Den proposition som lämnades till riksdagen i dag bygger på en EU-förordning om samarbetet mellan konsumentskyddsmyndigheter som medlemsstaterna ska börja tillämpa vid gränsöverskridande överträdelser av konsumentskyddsbestämmelserna. Syftet med propositionen är samtidigt att öka konsumentombudsmannens möjligheter att ingripa i lagöverträdelser på ett mer allmänt plan också i till exempel den nationella tillsynen.

Enligt förslaget ska konsumentombudsmannen som en del av sina tillsynsuppgifter kunna göra provköp och kunna bestämma att i undantagsfall stryka till exempel innehållet på en webbsida, och i sista hand kunna ta bort en webbsida eller bestämma att domännamnet ska raderas ur domännamnsregistret.

Dessutom föreslås det att konsumentombudsmannen ska kunna begära att marknadsdomstolen ska påföra en påföljdsavgift. Enligt förslaget ska påföljdsavgiften användas när en näringsidkare bryter mot till exempel de centrala bestämmelserna om konsumentkrediter. Påföljdsavgiften föreslås vara högst fyra procent av företagets omsättning. Förhandlingsförfarandet ska dock vara konsumentombudsmannens primära tillsynsverktyg också i fortsättningen.

Genom reformen vill man effektivisera efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftningen och förbättra tillsynens trovärdighet. Avsikten är också att minska de skador som överträdelserna orsakar konsumenterna och näringsidkarens konkurrenter.

Propositionen är en del av det regeringsprogram för statsminister Antti Rinnes regering som syftar till att effektivisera efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftningen. Lagarna föreslås träda i kraft den 17 januari 2020 samtidigt som EU-förordningen börjar tillämpas.

Ytterligare information:

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected],

Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 0295 150 266, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen