Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter ska utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2019 12.52
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter utvidgas. Bakom förslaget ligger EU:s förordning om samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter som tillämpas på gränsöverskridande överträdelser av konsumentskyddsbestämmelserna i medlemsstaterna.

Arbetsgruppen föreslår att man samtidigt förbättrar framför allt konsumentombudsmannens möjligheter att övervaka iakttagandet av lagen och ingripa i överträdelser.

I arbetsgruppens betänkande föreslås bland annat att konsumentombudsmannen i exceptionella fall kan bestämma att innehållet på en webbplats ska avlägsnas, ta bort en webbplats eller bestämma att domännamnet ska raderas ur domännamnsregistret.

Nytt är också att konsumentombudsmannen vid överträdelser av vissa konsumentskyddsbestämmelser ska kunna ansöka om påförande av en påföljdsavgift för en näringsidkare. Påföljdsavgiften ska kunna användas till exempel vid överträdelser av vissa bestämmelser som gäller konsumentkrediter och indrivning av fordringar.  Påföljdsavgiften föreslås vara högst fyra procent av företagets omsättning. Konsumentombudsmannens primära tillsynsmedel ska dock även i fortsättningen vara förhandlingsförfarandet.

Syftet med förslaget är att förbättra trovärdigheten av tillsynen över konsumentskyddslagstiftningen samt att effektivisera iakttagandet av lagstiftningen. Målet är också att minska de skador som överträdelserna orsakar konsumenterna och näringsidkarens konkurrenter. Förslaget syftar dessutom till att genomföra målet enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering att effektivisera iakttagandet av konsumentskyddslagstiftningen.

Lagarna föreslås träda i kraft den 17 januari 2020, då EU:s samarbetsförordning börjar tillämpas.

I arbetsgruppens betänkande ingår Finlands näringslivs avvikande mening samt Konkurrens- och konsumentverkets och Konsumentförbundets uttalande.

Arbetsgruppens förslag är på remiss på webbplatsen utlåtande.fi till och med den 23 augusti.

Ytterligare information:

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected] (anträffbar fram till 28.6),

Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 0295 150 266, [email protected]

Reformering av konsumentmyndigheternas befogenheter  (på finska)

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen