Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar som gäller djurskyddsbrott träder i kraft

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2011 10.01
Pressmeddelande -

Från och med ingången av mars kan strängare straff dömas ut för allvarliga djurskyddsbrott, när den nya bestämmelsen om grovt djurskyddsbrott träder i kraft. Tillsyn av djurhållningsförbud effektiveras genom att förbuden i fortsättningen registreras i ett riksomfattande register.

För grovt djurskyddsbrott ska dömas, om brottet har begåtts på ett synnerligen rått eller grymt sätt, brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur eller vid brottet eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning. Dessutom ska djurskyddsbrottet även bedömt som en helhet vara grovt. Straffskalan är fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. Hittills har maximistraffet för djurskyddsbrott varit fängelse i två år.

Den som döms för grovt djurskyddsbrott ska meddelas djurhållningsförbud i domstolen, om det inte finns särskilt vägande skäl att avstå från att meddela förbud. I övriga fall prövar domstolen under de förutsättningar som nämns i lagen om ett förbud ska meddelas, så som hittills.

Djurhållningsförbudet utsträcks att omfatta också förbud mot att äga djur förutom det nuvarande förbudet mot att hålla djur, sköta djur eller svara för djurs välfärd. Förbudet kan gälla vissa djurarter eller djurhållning överhuvudtaget så som hittills.

Djurhållningsförbud för viss tid ska meddelas för minst ett år. Djurhållningsförbud kan också vara bestående. Förutsättningarna för att meddela ett bestående förbud skrivs nu in i lagen. Enligt bestämmelserna kan ett bestående djurhållningsförbud meddelas en person som har gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott, som tidigare har meddelats djurhållningsförbud för viss tid eller som har en svag hälsa. Därtill ska den dömde vara bestående oförmögen eller olämplig att äga, hålla eller sköta djur eller annars att svara för djurens välfärd.

I motsats till nuläget kan en dom som gäller förverkande av djur till staten i fortsättningen i regel verkställas även om den har överklagats.

Registret effektiverar myndighetstillsyn över iakttagande av djurhållningsförbud

Djurhållningsförbud meddelade av domstolarna registreras i fortsättningen i ett eget register. Registret inrättas vid ingången av juni och den förs av Rättsregistercentralen. Alla förbud som då är i kraft registreras i registret.

Uppgifterna i registret över djurhållningsförbud är inte offentliga utan de utlämnas i främsta hand till de myndigheter som utför tillsyn av djurskydd, de myndigheter som utför tillsyn av jordbruksstöden, polisen, tullen, åklagare och domstolar. Uppgifter kan dock lämnas ut till privatpersoner om det i ett enskilt fall är motiverat för att förverkliga djurskyddet eller för ett annat godtagbart ändamål. Ett godtagbart skäl kan vara t.ex. placering av ett djur för att hållas eller skötas av en utomstående person.

En avelssammanslutning som för in djur i stamboken eller något annat avelsregister kan begära att den som ansöker om inskrivning för nämnda sammanslutning visar upp ett utdrag ur registret över djurhållningsförbud. En avelssammanslutning har också rätt att trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till de myndigheter som utför tillsyn av djurskydd, om den misstänker att sökanden bryter mot ett djurhållningsförbud. Sådana avelssammanslutningar är bl.a. Suomen Hippos rf, Finska Kennelklubben rf samt övriga sammanslutningar som för avelsregister över hobby- och produktionsdjur.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Lena Andersson, tfn 09 1606 7725

Tuija Brax
Tillbaka till toppen