Hoppa till innehåll
Media

Lagutkast ut på remiss: Brottsofferavgiften ska ge bättre stödtjänster för brottsoffer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2014 8.00
Pressmeddelande -

Det finns intresse att öka den statliga finansieringen av stödtjänster för brottsoffer. För detta ändamål föreslås att det införs en brottsofferavgift som tas ut av gärningsmän. Erfarenheter av en motsvarande modell finns från flera europeiska länder.

- Det har uppskattats att brottsoffer och potentiella brottsoffer får betala minst 85 % av brottslighetens kostnader. Brottsofferavgiften förpliktar gärningsmännen att delta i finansieringen av stödtjänster för brottsoffer. Det här är ett viktigt steg mot att förbättra brottsoffrens ställning, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Utkastet till en lag om brottsofferavgift utarbetades vid justitieministeriet och skickades ut på remiss. Avsikten är att en regeringsproposition beträffande detta överlämnas till riksdagen under denna höst. Lagen ska träda i kraft vid ingången av 2016.

Enligt propositionen ska en person som döms för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse vara skyldig att betala en brottsofferavgift. I propositionen föreslås att brottsofferavgiften är 40 euro om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i högst sex månader, och 80 euro om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i över sex månader. För juridiska personer ska brottsofferavgiftens belopp vara 800 euro.

Enligt förslaget påförs avgiften vid sidan om övriga påföljder i samband med behandlingen av ett brottmål. Den behöriga myndigheten - som beroende på fallet kan vara en domstol, åklagare eller polisman - ska påföra brottsofferavgiften oberoende av den slutliga påföljden i ärendet. I praktiken kommer största delen av brotten för vilka avgiften påförs att gälla äventyrande av trafiksäkerheten.

Med beaktande av kostnaderna för att driva in avgifterna och administrativa utgifter beräknas brottsofferavgiften årligen samla in dryga 5 miljoner euro som kan användas för att producera stödtjänster för brottsoffer.

Lämna in ett utlåtande via den nya webbtjänsten

Utkastet till en regeringsproposition om brottsofferavgiften är en av de första propositionerna som allmänheten kan kommentera via utlåtandetjänsten Utlatande.fi. Vem som helst kan lämna in ett utlåtande.

Justitieministeriets nya webbtjänst Utlåtande.fi togs i bruk under sommaren 2014 och ska överföra det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format. Syftet är att skapa ett smidigare remissförfarande, främja medborgarnas delaktighet och tillgång till information och öka öppenheten när det gäller lagberedning och remissförfarandena.

Lämna in ett utlåtande på adressen: www.lausuntopalvelu.fi/SV

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen