Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft den 1 december 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 10.00
Pressmeddelande

De ändringar som har gjorts i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft den 1 december 2019. Det centrala målet med reformen är att förbättra tillgodoseendet av barnets bästa i ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt.

I lagen införs nya bestämmelser om vårdnadshavares skyldighet att värna om barnets nära människorelationer och skydda barnet mot alla former av fysiskt och psykiskt våld. Båda föräldrarna ska medverka till att den fastställda umgängesrätten förverkligas. Dessutom föreskrivs det i lagen att föräldrarna är skyldiga att på förhand underrätta den andra föräldern om en planerad flyttning, om flyttningen försvårar vårdnaden om barnet och tillgodoseendet av umgängesrätten.

I och med reformen av lagen ändrades också bestämmandet av vårdnaden i de fall då föräldraskapet erkänns före barnets födelse. Båda föräldrarna blir i dessa situationer direkt barnets vårdnadshavare med stöd av lagen. Om föräldraskapet erkänns först efter att barnet har fötts, blir endast den mor som har fött barnet vårdnadshavare för barnet. Senare kan man avtala eller bestämma något annat om vårdnaden.

I och med reformen erkänns växelvist boende i lagen såsom ett möjligt boendearrangemang för barn. Barnet kan dock ha endast en officiell adress. Beroende på föräldrarnas underhållsförmåga och andra omständigheter kan en av föräldrarna också vara skyldig att betala underhållsbidrag vid växelvist boende. 

Domstolen kan också fastställa att barnet har rätt att träffa en person med vilken barnet har ett sådant etablerat förhållande som kan jämställas med förhållandet mellan ett barn och en förälder. En sådan umgängesrätt kan fastställas endast när det bedöms vara motiverat med tanke på barnets bästa.

Genom reformen effektiveras den rättsliga handläggningen av ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt och barnets rätt att bli hörd förbättras när ärenden som gäller honom eller henne avgörs. Genom reformen utvidgas också föräldrarnas möjlighet att avtala hos barnatillsyningsmannen om frågor som gäller vårdnaden om barnet.

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, e-post: [email protected]

Mer information om reformen av  lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt finns i social- och hälsovårdsministeriets Kommuninfo 5/2019

Behandling av ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt (oikeus.fi)

Föräldraskapsplanen stöder föräldraskapet efter en separation (social- och hälsovårdsministeriets webbplats)

Tillbaka till toppen