Hoppa till innehåll
Media

Brottslig bakgrund hos frivilliga som arbetar med barn ska kunna kontrolleras i framtiden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2013 7.25
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund utvidgas till att omfatta även sådan frivilligverksamhet som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn.

Enligt förslaget är det frivilligt att ansöka om ett straffregisterutdrag och det är organisatören av frivilligverksamhet som ansvarar för detta. Utdrag ska kunna begäras endast om den berörda personen samtycker till det. Organisatören av frivilligverksamhet ska redan vid rekrytering av frivilliga tydligt berätta om sin avsikt att begära ett straffregisterutdrag om dem.

Syftet med förfarandet är att främja de minderårigas trygghet på ett sätt som respekterar integritetsskyddet och skyddet av personuppgifter för de personer som deltar i frivilligverksamhet. Det strävas efter att de föreslagna ändringarna inte oskäligt försvårar möjligheterna att ordna frivilligverksamhet.

För närvarande kontrolleras brottslig bakgrund hos frivilliga som arbetar med barn endast när den frivillige sköter uppgifter inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för minderåriga eller privat socialservice och hälso- och sjukvård.

Målet är att genom lagstiftning påverka organisationernas verksamhetskultur så att de utöver kontroll av brottslig bakgrundskulle fästa uppmärksamhet även vid andra åtgärder som ökar de minderårigas trygghet. I detta syfte föreslås det att organisatörerna av frivilligverksamhet ska utarbeta instruktioner för att öka barnens trygghet.

Bakom reformen ligger Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi, i vilket det förutsätts att man utöver arbetstagare ska kunna kontrollera brottslig bakgrund även hos personer som deltar i organiserad frivilligverksamhet. Kontrollen av brottslig bakgrund ska enligt förslaget omfatta uppgifter bl.a. om domar för sexualbrott, våldsbrott och narkotikabrott som meddelats i Finland samt motsvarande domar som meddelats i andra EU-medlemsstater.

Straffregisterutdrag ska lämnas ut av Rättsregistercentralen. En avgift på 13,40 euro ska tas ut för utlämnande av utdraget.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 02951 50196 samt arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningssekreterare Mirja Salonen, tfn 02951 50440 och överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen