Hoppa till innehåll
Media

Tydligare bestämmelser om flygpassagerarnas rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2013 10.36
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag översänt till riksdagen Europeiska kommissionens förslag om ändring av EU-förordningarna som gäller flygpassagerares rättigheter.

Avsikten är att precisera och klargöra bestämmelserna om kompensationen som betalas till passagerarna bland annat vid inställda eller försenade flygningar. Syftet är att säkerställa att lufttrafikföretag iakttar bestämmelserna om skydd för passagerare vid störningar, samtidigt som man bättre än för närvarande tar hänsyn till även företagens finansiella resurser.

Förordningsförslaget förbättrar passagerarnas ställning genom att förtydliga många sådana faktorer i den så kallade överbokningsförordningen som är beroende av tolkning. Enligt förslaget förstärks passagerarnas rätt till bland annat service och assistans och dessutom förtydligas rättigheterna för passagerarna på anslutande flyg.

Å andra sidan ska passagerarna mer sällan än för närvarande ha rätt till standardiserad ersättning vid försenade flygningar. Också skyldigheten för lufttrafikföretaget att ordna inkvartering vid extraordinära omständigheter, såsom till exempel askmolnet efter vulkanutbrottet för några år sedan, ska begränsas till tre nätter och priset till högst 100 euro per natt. De sistnämnda begränsningarna ska dock inte gälla vissa specialgrupper, såsom personer med nedsatt rörlighet.

Förordningsförslaget syftar också till att främja passagerares tillträde till sina rättigheter när bagaget förstörs eller skadas. I synnerhet strävas det efter att främja möjligheterna för personer med nedsatt rörlighet att få full ersättning för den skada de lidit på grund av förlust av eller skada på en rullstol eller ett annat rörelsehjälpmedel.

Statsrådet understöder förtydligandet av bestämmelserna om flygpassagerares rättigheter, eftersom det vid tillämpningen av dem har förekommit många tolkningsproblem. Passagerare har i många fall haft svårt att hävda sina rättigheter. Tillämpningen av förordningarna har också belastat tillsynsmyndigheterna och konsumenttvistenämnden.

Det är dock osäkert om de föreslagna ändringarna är tillräckliga för att förtydliga läget. Vid den fortsatta beredningen är det därför skäl att överväga om regleringen borde revideras i sin helhet. Det är också viktigt att man ännu som helhet bedömer bestämmelserna om standardiserade ersättningar med tanke på om det i regleringen uppnås en rimlig balans mellan passagerares rättigheter och lufttrafikföretagens skyldigheter.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266, och
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen