Hoppa till innehåll
Media

Miia Ljungqvist: Arbete för Åklagarmyndighetens bästa

Konsultativa tjänstemannen Miia Ljungqvist arbetar i enheten för straffprocess vid avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt. I sitt nuvarande arbete har Ljungqvist haft nytta av erfarenheterna från tiden som häradsåklagare, eftersom det i arbetet är viktigt att ha väldigt god kännedom om både Åklagarmyndigheten och åklagarnas arbetsuppgifter. Hon anser att det vid justitieministeriet är intressant att se hur politiken påverkar det egna arbetet i och med att arbetet utförs med koppling till det politiska.

Ljungqvist har över tio års erfarenhet av olika slags uppgifter inom Åklagarmyndigheten. I sitt nuvarande arbete svarar hon för resultatstyrningen inom Åklagarmyndigheten, som också inbegriper bl.a. budgetärenden, beredning av budgetramarna och strategisk planering. Lagberedningen utgör en väsentlig del av Ljungqvists arbete. Hon sköter också vissa utnämningsärenden och skriver utlåtanden med anknytning till åklagarna och Åklagarmyndigheten.

För ett år sedan trädde en ny lag om Åklagarmyndigheten i kraft. Lagen bereddes i flera års tid och beredningen ledde till en organisationsreform av Åklagarmyndigheten. Enligt Ljungqvist var projektet en mycket lärorik upplevelse, eftersom hon inte hade tidigare erfarenhet av lagberedning när projektet inleddes. Nu utvärderas hur reformen lyckades och konsekvenserna av den.

För närvarande arbetar Ljungqvist med lagberedning i en arbetsgrupp som utvärderar effektiviseringen av straffprocessen och behoven att ändra förundersökningslagen. En del av hennes arbetsuppgifter gäller internationella frågor. Just nu pågår rekryteringen av europeiska delegerade åklagare till Europeiska åklagarmyndigheten som inleder sin verksamhet i början av 2021. Enligt Ljungqvist är hennes arbetsfält så omfattande och hennes arbetsbeskrivning så varierande att det ständigt finns många utmaningar och mycket nytt att lära sig.

Något gammalt, något nytt

Ljungqvist, som har studerat juridik vid Lapplands universitet, har varit häradsåklagare i Esbo, Lojo och Raseborg samt i Helsingfors, där hon fortfarande innehar en tjänst. Hon har också arbetat med internationella frågor vid Riksåklagarämbetet (nuvarande riksåklagarens byrå) och som Finlands nationella expert i Eurojust. Vid justitieministeriet har Ljungqvist arbetat i två omgångar, den första gången 2015. Om man jämför arbetet som konsultativ tjänsteman med Ljungqvists tidigare arbete som åklagare finns det både likheter och skillnader.

– Mitt nuvarande arbete avviker mycket från mina tidigare arbetsuppgifter. Arbetet går i hög grad ut på att skriva och planera. Resultatstyrningen och lagberedningen inom Åklagarmyndigheten är totalt annorlunda än häradsåklagarens arbete. I mitt arbete är det trots allt mycket viktigt att grundligt känna till Åklagarmyndigheten, annars klarar man inte av det här uppdraget.

Utmanande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka

För Ljungqvist utgör arbetet en viktig del av livet parallellt med familjen och fritiden, och hon vill därför också att arbetslivet ska vara utmanande.

– Mitt arbete förutsätter stresstålighet, eftersom ärenden ofta kommer till beredning med väldigt snabb tidtabell. Många uppgifter som anknyter till beredningen av budgeten och budgetramarna förutsätter snabba reaktioner och beredskap att producera text med kort varsel, berättar Ljungqvist.

Utöver det faktum att arbetet är utmanande tycker Ljungqvist om att hon kan dra nytta av sin expertis från tiden som åklagare. Åklagarmyndigheten och arbetet med att främja frågor som anknyter till det ligger henne nära om hjärtat, och vid justitieministeriet finns det möjlighet att påverka dessa.

– Jag tycker att justitieministeriet är en verkligt trevlig arbetsplats, och jag trivs bra här. Jag gillar att organisationen är flexibel i bägge riktningar. Avdelningen är verkligt liten och familjär, och kollegerna är trevliga. Vi arbetar i flexkontor, så vi har mycket kontakt med varandra inom enheten.

Ljungqvist, som bl.a. utövar crossfit och joggar på fritiden, känner sig hemma i branschen och kan inte tänka sig nåt annat yrke.

Tillbaka till toppen