Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Tryggandet av en stabil rättsstat är nu viktigare än någonsin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2022 16.26
Pressmeddelande

Regeringen fattade vid ramförhandlingarna beslut om en plan för de offentliga finanserna 2023–2026, enligt vilken justitieministeriets förvaltningsområde anvisas sammanlagt en miljard euro.

- Det gläder mig att se att regeringen i dessa utmanande ekonomiska tider vill trygga rättsvårdens verksamhetsförutsättningar och på så sätt trygga en fungerande rättsstat. När den internationella omgivningen blir osäkrare är stabilitet och förutsägbarhet en av den finska rättsstatens stora styrkor. Det blir allt viktigare för Finland att se till att det finns förtroende för olika aktörer i vår rättsstat, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I rambeslutet anvisas till justitieministeriets förvaltningsområde ett årligt tillägg på 12 miljoner euro. Oron över rättsstaten och rättsvårdens verksamhetsförutsättningar har diskuterats under hela valperioden och genom anslaget är det möjligt att bemöta denna oro. 

Ett mål med regeringsprogrammet är att realisera straffansvaret och påskynda behandlingstiden för brott och i rambeslutet anvisades en anslagshöjning på 4 miljoner euro för att förkorta behandlingstiderna för åtalsprövning och behandlingstiderna i domstolarna. Som en del av den gröna omställningens helhet anvisades en anslagsökning på 3 miljoner euro för att förkorta behandlingstiderna för miljö-, markanvändnings- och byggärenden vid förvaltningsdomstolarna. Dessutom anvisades en anslagsökning på 2 miljoner euro för att trygga säkerheten i fängelserna och tillgodose de kvinnliga fångarnas särskilda behov.

I rambeslutet riktades från och med 2023 tilläggsanslag också till finansieringen av verkställandet av lagstiftningen om sexualbrott, vars fulla tilläggsfinansiering från och med 2024 är 6 miljoner euro för aktörer inom rättsvården. Målet med lagstiftningsreformen som baserar sig på premiärminister Sanna Marins regeringsprogram är att stärka vars och ens sexuella självbestämmande och skyddet av den personliga integriteten och samtidigt förenhetliga och förtydliga bestämmelserna om sexualbrott.

Som en del av finansieringen av helheten för cybersäkerhet anvisades för ramperioden sammanlagt 14,8 miljoner euro för en reform av det valdatasystem som tas i bruk 2027. Dessutom riktas ramfinansiering till justitieministeriets förvaltningsområde som en del av statsrådets mer omfattande helhet som gäller asylfrågor.

Siffrorna är slutgiltiga först när statsrådets allmänna sammanträde fattat beslut om planen för de offentliga finanserna den 13 april 2022.

Statsrådets pressmeddelande

Ytterligare information: 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Niina Puolusmäki, enhetschef, tfn 02951 50119, [email protected]
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 0295 150 023, [email protected]

Tillbaka till toppen