Hoppa till innehåll
Media

Minister Berner och lantråd Gunell: Samarbete gör oss starkare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2015 11.42
Pressmeddelande

För regeringen är landskapet Åland en viktig del av landet. Finland som helhet är inte starkare än summan av sina delar. Åland är i kraft av självstyrelsen, sjöfarten och det geografiska läget en ekonomiskt framgångsrik region. Det är angeläget att Åland behåller och utvecklar sin konkurrenskraft, till fördel för hela landets intresse att få ekonomin på fötter och fart på tillväxt och export.
 

Åland har också genom landskapsregeringen framfört att man vill och önskar bidra till ökad konkurrenskraft för landet som helhet och en positiv Finlandsbild i omvärlden.

I riket har vi också mycket att lära av Åland, i hur man framgångsrikt utvecklar sitt samhälle med en jordnära och framåtsyftande näringspolitik. Åland med sin låga arbetslöshet, goda sysselsättning och starka entreprenörskap kan också vara ett inspirerande exempel.

Finlands regering och Åland kan de närmaste åren finna konstruktiva samarbeten inom logistik och digitalisering där Åland kan bidra med sitt kunskapskluster inom sjöfart, IT och logistik. Åland som litet självstyrt område kan också fungera som testområde för nya innovationer.

Åland och riket ser goda möjligheter till intensifierat samarbete inom det nordiska samarbetet. År 2016 har Finland ordförandeskapet i Norden och då kommer också möten att hållas på Åland, bland annat planeras det årliga sommarmötet med statsministrarna att äga rum på Åland.

Inom det nordiska samarbetet krävs fortfarande ett resultatinriktat arbete med att få bort gränshinder och byråkrati. Finland kommer under sitt ordförandeskap att fokusera på det temat. Människor, miljö och energi är också viktiga teman för ordförandeskapsåret.

Samarbetet mellan Åland och riket ska vara gynnsamt för båda parter. Beslutsfattandet ska bygga på goda relationer och hållbara, tillitsfulla kontakter och en ökad politisk dialog på många nivåer. Det nya självstyrelsesystemet syftar till att uppnå detta, vilket är positivt.

Anne Berner, Kommunikationsminister, Ålandsminister och nordisk samarbetsminister
Camilla Gunell, Lantråd, Ålands landskapsregering

 
 
Anne Berner
Tillbaka till toppen