Hoppa till innehåll
Media

Möjlighet till överföring av verkställigheten av samhällstjänst mellan Finland och de övriga nordiska länderna föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2014 10.35
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att överföra verkställigheten av samhällstjänst från ett nordiskt land till ett annat. Regeringens proposition om detta överlämnades till riksdagen i dag den 21 augusti.

Enligt propositionen ska verkställigheten av samhällstjänst som dömts ut i Finland kunna överföras till ett annat nordiskt land. På motsvarande sätt ska verkställigheten av samhällstjänst som dömts ut eller beslutats i ett annat nordiskt land kunna överföras till Finland.

Enligt förslaget ska påföljden verkställas sådan den har dömts ut i det dömande landet.

Syftet är att främja den dömdes sociala rehabilitering och återanpassning till samhället genom att ge honom eller henne möjlighet att avtjäna sin påföljd i sitt hemland eller hemvistland. På detta sätt får den dömde bl.a. bättre möjligheter att träffa sin familj.

Överföring ska vara möjligt då detta anses vara till den dömdes bästa. Överföringen ska inte förutsätta ett formellt samtycke från den dömde, men för att säkerställa en framgångsrik verkställighet är det dock viktigt att ta reda på om den dömde vill att straffet överförs.

I Finland ska beslut om överföring fattas av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Beslutet ska kunna överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Överföring av verkställigheten av samhällstjänst skulle enligt uppskattning gälla högst några tiotals dömda personer årligen.

Samarbetet mellan de nordiska länderna vid överföring av verkställigheten av påföljder grundar sig på den samnordiska lagstiftningen från år 1963. Samarbetet mellan de nordiska myndigheterna t.ex. i frågor som gäller överföring av fångar är etablerat och det har fungerat bra.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid ingången av år 2015.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576
regeringsrådet Paulina Tallroth, tfn 02951 50146
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen