Hoppa till innehåll
Media

Tillämpningsområdet för besvärstillstånd och begäran om omprövning vid sökande av ändring i förvaltningsärenden utvidgas vid början av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2015 13.30
Pressmeddelande

Tillämpningsområdet för besvärstillstånd och omprövningsförfarandet vid sökande av ändring i förvaltningsärenden utvidgas till nya ärendegrupper vid början av 2016. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna i morgon på fredagen den 7 augusti.

Omprövning kan redan i nuläget begäras hos den behöriga myndigheten i flera ärendegrupper. I fortsättningen ska omprövningsförfarandet vara första skedet också när ändring söks i till exempel schematiska anmälnings- och registreringsärenden, i ärenden som gäller olika avgifter och ersättningar och i vissa tillståndsärenden. Målet med att öka användningen av omprövningsförfarandet är att göra det möjligt för medborgarna att söka ändring i ett beslut utan det tyngre rättegångsförfarandet.

Omprövningsförfarandet ska inte tas i bruk i ärenden där det är fråga om saker av särskild betydelse för partens rättsskydd och där det är viktigt att utan dröjsmål få ärendet till en domstol för prövning och som är förenade med krävande rättslig prövning. Dessutom kan omprövning inte begäras i till exempel ärendegrupper där det vanligtvis finns flera parter.

Ungefär hälften av de besvärsärenden som inkommer till högsta förvaltningsdomstolen omfattas numera av bestämmelserna om besvärstillstånd. Vid ingången av 2016 utvidgas besvärstillståndsförfarandet till att omfatta flera nya ärendegrupper. Besvärstillstånd tas dock inte i bruk i ärendegrupper till vilka det oftast hänför sig krävande rättsliga frågor eller som generellt har särskilt stor betydelse för samhället eller parten eller som är vittomfattande.

Samtidigt ändras också bestämmelserna om återbrytande av beslut som vunnit laga kraft. I fortsättningen är huvudregeln att återbrytande får ansökas endast en gång i samma sak

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450
e-post: fö[email protected]

Allmän information om ändringssökande enligt gällande lagstiftning:

Överklagande av myndighetsbeslut hos förvaltningsdomstolen

Rättegång i förvaltningsdomstolen (broschyr)

Förvaltningsdomstolarna

Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen




Jari Lindström
Tillbaka till toppen