Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Högre kvalitet på rättslig service som justitieförvaltningens mål

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2011 11.00
Pressmeddelande -

- Även om rättslig service i vissa fall ordnas på längre avstånd än tidigare, har målet dock varit att förbättra kvaliteten både på servicen och på de rättsliga avgörandena. På så sätt kan vi trygga rättsskyddet och öka medborgarnas förtroende för myndighetsverksamheten, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal vid invigningen av det nya ämbetshuset i Jakobstad den 6 september.

Minister Henriksson är imponerad över det samarbete de berörda myndigheterna har visat under bygget av det nya rätts- och polishuset. Jakobstads ämbetshus betjänar invånarna när de behöver rättshjälpsbyråns, tingsrättens, utsökningens, åklagarens, magistratens eller polisens tjänster. Särskilt nöjd är Henriksson med att det i rättshuset har byggts gemensamma kundmottagningsutrymmen för polisen och magistraten och ett polisfängelse.

- Också de statliga myndigheterna har skäl att tänka kundorienterat och serviceinriktat. Möjligheten till samservice borde därför nyttjas ännu mer än idag. Det borde till exempel inte vara helt omöjligt att också Lantmäteriverket kunde finnas närvarande i detta hus genom en samservicepunkt, så att exempelvis lagfartsansökningar kunde lämnas in här.

Under de senaste åren har det skett betydliga strukturella och legislativa ändringar inom justitieförvaltningen. Reformen av tingsrättsnätverket trädde i kraft vid ingången av år 2010. Organisatoriska ändringar har gjorts även inom rättshjälpen, utsökningen och åklagarväsendet samt inom polisförvaltningen.

- Många av statsförvaltningens strukturer härstammar från en tid då trafikförbindelserna, informationsförmedlingen, lagstiftningen och människornas färdigheter att sköta sina ärenden var på en helt annan nivå. Statens ekonomiska läge har för sin del skapat ett behov att påskynda reformerna.

I och med den omfattande tingsrättsreformen slogs till exempel Korsholms tingsrätt samman med Vasa tingsrätt och det bildades en ny Österbottens tingsrätt. Tingsrättens huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Vasa, men den har sammanträdesplatser i Kristinestad och Jakobstad.

- Österbottens tingsrätt är den enda tingsrätten på fastlandet, där befolkningsmajoritetens språk inom tingsrättens domkrets är svenska. Det är särskilt viktigt att man också utbildar svenskspråkiga domare för att kunna uppfylla grundlagens krav på vars och ens rätt att hos domstol använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. Österbottens tingsrätt är den enda i landet, där notarierna inte behöver framvisa fullständiga kunskaper i finska för att få en auskulteringsplats, om vi bortser från Åland. Rättssalen i detta ämbetshus har byggts för att användas. Jag förutsätter att jakobstadsborna och den övriga befolkningen i regionen också i framtiden får sina tingsrättsärenden avgjorda här i sin egen hemtrakt.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520
specialmedarbetare Thomas Bergman, tfn 09 1606 7506
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen