Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2014 14.09
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har föreslagit ett anslag på 902 miljoner euro för det egna förvaltningsområdets del för år 2015. Anslagets reella nivå är 16,5 miljoner lägre än för det innevarande året, när man inte beaktar den tekniska ändringen i den allmänna intressebevakningens budgetering.

På grund av domstolsväsendets och speciellt Brottspåföljdsmyndighetens strama ekonomiska läge har justitieministeriet föreslagit tillägg på 2 miljoner euro i domstolarnas och 4 miljoner euro i Brottspåföljdsmyndighetens ramanslag för att trygga deras verksamhet.

Finansministeriets svar av i dag innehåller inte de ovannämnda tilläggsanslag som justitieministeriet föreslagit utan ett nytt sparkrav på ytterligare 8,6 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde. Detta skulle innebära nedskärningar på sammanlagt över 24 miljoner euro i verksamheten av organisationerna inom justitieministeriets förvaltningsområde jämfört med anslagsnivån för det innevarande året.

Systemet med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgas i hovrätterna

När det gäller rättsskyddet är målet att var och en har tillgång till rättsmedel så de kan förverkliga sina rättigheter och att förfarandena är rättvisa. Rättsskyddet ska utvecklas och anpassas till den allt stramare ekonomin utgående från de riktlinjer som stakats ut på basis av reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025. Åtgärderna som ska effektivisera rättsvården börjar dock påverka i större omfattning först i slutet av ramperioden (2015–2018).

Systemet med tillstånd till fortsatt handläggning ska utvidgas under 2015 så att tillståndssystemet blir tillämpligt i allt fler ärenden. Målet är att resurser i fortsättningen riktas mer till ärenden i vilka det finns ett uppenbart behov för rättsskydd.

Den omfattande reformen av åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas datasystem (AIPA) fortsätter i syfte att stödja effektiva arbetsmetoder och öka produktiviteten. De totala beräknade kostnaderna för projektet uppgår till 34 miljoner euro. Målet är det nya systemet tas i bruk i sin helhet under 2018.

Vid justitieministeriet bereds som bäst en reform där jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och minoritetsombudsmannen samt diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden överförs till justitieministeriets förvaltningsområde under 2015. På grund av reformen ska ministeriets budgetförslag ännu kompletteras med en anslagsökning på 3,4 miljoner euro.

Tyngdpunkten flyttas från slutna anstalter till öppna fängelser

Inom kriminalpolitiken är målet att minska brottsligheten, öka tryggheten och förverkliga straffansvaret på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av de berörda parternas rättsskydd. Förutsättningarna för användningen av samhällspåföljder ska stärkas och därtill anknytande lagstiftning ska förnyas under 2015. Tyngdpunkten flyttas från slutna anstalter till öppna anstalter och övervakad frihet på prov.

Genomförandet av datasystemprojektet inom Brottspåföljdsmyndigheten ska fortsättas. Skötseln av de inledande åtgärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff ska centraliseras till Brottspåföljdsmyndigheten från och med mars 2015. I dag sköts en del av uppgifterna av utsökningsväsendet.

Processen med förvandlingsstraff för böter ska reformeras. Syftet är att förtydliga och effektivisera förfarandet med förvandlingsstraff, som i sin nuvarande form är komplicerat och orsakar arbete hos flera olika myndigheter. Finansieringen av stödtjänster för brottsoffer ska tryggas genom att det bereds en regeringsproposition om att införa en brottsofferavgift.

Ombyggnaden av fängelset i S:t Michel blir klar och ombyggnaden av fängelset i Helsingfors inleds år 2015. I ombyggnaderna ingår bl.a. att avskaffa fängelsernas celler utan toalett.

Programmet för bekämpning av grå ekonomi fortsätts ännu under 2015 och anvisas enligt rambeslutet 5,2 miljoner euro såsom under de föregående åren. Anslaget riktas huvudsakligen till åklagar- och domstolsväsendet.

Utsökningsverkens verksamhetsställen slås samman så att deras antal vid ingången av 2015 minskar från nuvarande 178 till 66.

Rättspolitiska forskningsinstitutet placeras i anslutning till Helsingfors universitet från och med början av 2015.

Justitieministeriet har föreslagit att det anvisas 17,9 miljoner euro för förrättandet av riksdagsvalet i april 2015 och sametingsvalet på hösten.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Tapio Laamanen, tfn 02951 50290,
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138 (domstolarna),
överdirektör Arto Kujala, tfn 02951 50408 (verkställigheten av straff samt åklagarväsendet), e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen