Hoppa till innehåll
Media

Aktiebolagslagens bestämmelser om inlösentvister ändras vid ingången av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2013 10.57
Pressmeddelande -

Aktiebolagslagens bestämmelser om förfarandet för inlösen av minoritetsaktieägares aktier ska preciseras. Syftet med lagändringarna är att effektivera och förtydliga inlösenförfarandet och förbättra minoritetsaktieägarnas rättsskydd. Lagändringarna stadfästs vid presidentföredragningen fredagen den 25 oktober.

Sammansättningen på Centralhandelskammarens inlösningsnämnd ändras så att minst en medlem utses på förslag av organisationer som i första hand företräder andra än professionella investerare. Inlösenförfarandet ändras så att någon god man inte behöver förordnas för en inlösentvist, om detta inte är nödvändigt med tanke på minoritetsaktieägarnas rättsskydd. Även den gode mannen ska ha rätt att överklaga en skiljedom.

Dessutom ändras bl.a. bestämmelserna om inledande av inlösenförfarandet och tidpunkten när ränta på lösenbeloppet börjar löpa samt om rätten att överklaga beslut om val av skiljemän och om val av en god man.

Besvär över inlösenbeslut som fattats av skiljemän koncentreras till Helsingfors tingsrätt. I praktiken är besvären få till antalet och merparten av dem behandlas redan nu vid Helsingfors tingsrätt.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, e-post: fö[email protected], tfn 02951 50220

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen