Hoppa till innehåll
Media

Rådet för rättsliga och inrikes frågor 13. - 14.12.

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2011 13.53
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 13-14 december. I rättsliga frågor företräds Finland på onsdagen av justitieminister Anna-Maja Henriksson. Detta är det sista ministermötet för rättsliga och inrikes frågor under Polens ordförandeskap.

Vid mötet strävas det efter att enas om innehållet i tre nya lagstiftningsprojekt. Förslaget till förordning om internationella arvsärenden syftar till att förenkla hanteringen av gränsöverskridande arvsärenden och att göra bestämmelserna bl.a. om vilken stats lag ska tillämpas enhetligare. Genom det s.k. brottsofferdirektivet vill man fastställa miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer. Syftet med förslaget till direktiv om en europeisk utredningsorder är att effektivisera myndigheternas samarbete vid inhämtandet av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden.

Ministrarna diskuterar även kommissionens förslag till revidering av Bryssel I förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Kommissionen ger en lägesrapport om förslaget som syftar till att trygga brottsmisstänktas och åtalade personers rätt till biträde samt anhållna personers rätt till kontakt bl.a. med närstående. Utöver detta ger ordförandelandet Poland en lägesrapport om beredningen av förslaget till en gemensam europeisk köplag och kommissionen presenterar sitt förslag till finansieringsprogram på det rättsliga området under perioden 2014-2020.

På tisdagen ska rådet enligt planerna godkänna undertecknandet av det så kallade PNR-avtalet mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om överföring av flygpassageraruppgifter. Ingåendet av avtalet kräver ännu Europaparlamentets godkännande.

Närmare information:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896, och specialsakkunniga Sami Kiriakos, EUR, +32 2 2878 594, och Tiina Kangas-Alku, EUR, +32 2 2878 431

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen