Hoppa till innehåll
Media

Regeringen vill modernisera notarius publicus uppgifter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2014 11.45
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår en totalreform av lagen om notarius publicus. Behovet att modernisera regleringen föranleds framför allt av ökningen av internationella förbindelser och ändringar i lagstiftningen. Propositionen om att stifta en ny lag lämnades till riksdagen i dag den 20 mars.

Lagen om notarius publicus har varit i kraft sedan 1961 och några stora ändringar har inte gjorts i den under dess giltighetstid. Till notarius publicus uppgifter hör bl.a. att på begäran styrka underskrifter och avskrifter av handlingar samt bekräfta myndigheternas behörighet i olika situationer. Den nya lagens uppgiftsbeskrivning ska i stort sett motsvara notarius publicus nuvarande uppgifter. Enligt propositionen ska behörigheterna förtydligas när det gäller vissa åtgärder och intyg som utländska myndigheter kräver. Syftet är att kunna sköta medborgarnas ärenden på ett smidigare sätt.

I propositionen föreslås att chefen för en magistrat och en av honom eller henne förordnad tjänsteman vid magistraten även i fortsättningen ska kunna fungera som notarius publicus.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av år 2015.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 02951 50282
regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen