Hoppa till innehåll
Media

Brottsoffers rättigheter ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2015 13.30
Pressmeddelande
Det föreslås att brottsoffers rättigheter och stöd till och skydd av brottsoffer förbättras. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lagändringar genom vilka man genomför EU:s s.k. brottsofferdirektiv.
 

Finlands lagstiftning uppfyller redan i nuläget merparten av direktivets krav. Kompletterande lagstiftning behövs dock när det gäller underrättelser till brottsoffret, bedömning av offrets skyddsbehov och översättning av handlingar.

Polisens skyldighet att underrätta offret om hans eller hennes rättigheter vid förundersökning och rättegång ska utvidgas. Det föreslås att det i lagen också ska tas in en skyldighet att underrätta offret om möjligheten att få stöd och skydd. Med detta avses att offret ska underrättas om till exempel stödtjänster för brottsoffer.

Offret ska ha rätt att få en anmälan om att en fånge har frigivits

Det föreslås att bestämmelserna om anmälan om frigivning av en fånge eller en häktad ses över. I ett brott som riktar sig mot liv, hälsa, frihet eller frid eller i ett sexualbrott ska offret ha rätt att, om han eller hon önskar det, få en anmälan om att en fånge eller en häktad har frigivits eller, på vissa villkor, annars avlägsnat sig från fängelset. De nya bestämmelserna ska gälla i lagen särskilt uppräknade brott där det med beaktande av brottets natur och allvarlighet kan anses motiverat med en anmälan.

En förutsättning för att en anmälan ska få göras är att detta inte bedöms äventyra fångens liv eller hälsa. Om brottsoffret vill få en anmälan om en frigivning, ska han eller hon underrätta polisen eller åklagaren om detta. Myndigheter har redan för närvarande rätt att underrätta offret om en frigivning i vissa hotfulla situationer, men är inte skyldiga att göra det.

Nytt är att polisen ska göra en personlig bedömning av offret för att identifiera offer som är sårbara och bedöma vilka särskilda åtgärder som behövs för att skydda dem mot ytterligare lidande när målet handläggs vid förundersökning och rättegång. Vid bedömningen ska myndigheten beakta i synnerhet brottsoffrets personliga omständigheter och brottets natur. Offret kan till exempel höras vid domstolsbehandlingen skyddad på ett sådant sätt att han eller hon inte kan ses eller via videokonferens.

Därtill ska rätten till översättning av handlingar utvidgas. Offret ska ha rätt att få en översättning av bl.a. ett beslut om att en förundersökning läggs ned eller ett beslut om åtalseftergift. Handlingarna ska också kunna översättas muntligt, om inte offrets rättsskydd kräver att handlingen översätts skriftligt. I propositionen föreslås inga ändringar till enskilda personers rättigheter enligt språklagen eller samiska språklagen.

Enligt propositionen ska lagarna träda i kraft den 1 januari 2016 samtidigt som de ändrade bestämmelserna om bevisning i rättegångsbalken.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438
e-post: [email protected]

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen