Hoppa till innehåll
Media

Handläggningen av internationella familjerättsliga ärenden och ärenden som gäller utlämning för brott ändras i början av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2015 11.12
Pressmeddelande

Ärenden som gäller utlämning av personer misstänkta eller dömda för brott mellan Finland och de övriga EU-medlemsstaterna samt de övriga nordiska länderna koncentreras i början av 2016 till Helsingfors tingsrätt. Detsamma gäller i fråga om vissa internationella familjerättsliga ärenden. I fortsättningen förutsätter sökande av ändring att högsta domstolen meddelar besvärstillstånd.

Hittills har beslut om utlämning av brottsmisstänkta till ett annat EU-land eller nordiskt land fattats vid Helsingfors, Uleåborgs, Birkalands och Norra Savolax tingsrätter. I fortsättningen koncentreras beslutsfattandet i dessa ärenden till Helsingfors tingsrätt, som ska ges möjlighet att ordna behandlingen med hjälp av en videoförbindelse, om tingsrätten anser det vara lämpligt. Ändring i tingsrättens beslut kan sökas direkt hos högsta domstolen, men i fortsättningen förutsätter det att högsta domstolen meddelar besvärstillstånd.

Från och med början av 2016 överförs handläggningen av vissa internationella familjerättsliga ärenden som gäller erkännande och verkställbarhetsförklaring av ett utländskt beslut till Helsingfors tingsrätt. Hittills har dessa ärenden behandlats i Helsingfors hovrätt i första instans.

I fortsättningen ska Helsingfors tingsrätt bland annat fastställa utländska avgöranden som gäller till exempel vårdnad om barn och umgängesrätt. Tingsrättsbeslut i dessa ärenden kan överklagas hos Helsingfors hovrätt och vidare hos högsta domstolen, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd. Ärenden som gäller återlämnande av barn handläggs fortfarande i Helsingfors hovrätt i första instans, men sökande av ändring hos högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd också i dessa ärenden.

Från och med början av 2016 ändras också handläggningen av besvär som gäller utlämning för brott och återlämnande av barn, så att dessa ärenden kan handläggas vid högsta domstolen i en sammansättning med tre ledamöter.

Det blir också lättare för medborgare att uträtta ärenden i och med att utländska beslut om äktenskapsskillnad i större utsträckning än för närvarande kan erkännas utan fastställelse av domstol.

Ändringarna baserar sig på reformprogrammet för rättsvården för åren 2013-2025. Programmets syfte är att minska det arbete som behandlingen av dessa ärenden kräver och rationalisera arbetsfördelningen mellan domstolsinstanserna utan att rättssäkerheten äventyras. Samtidigt säkerställs att dessa ärenden i enlighet med lagens krav behandlas skyndsamt.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246 (ärenden som gäller utlämning för brott)
e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260 (internationella familjerättsliga ärenden)
OBS. e-post: fornamn.h.efternamn(at)om.fi

Jari Lindström
Tillbaka till toppen