Hoppa till innehåll
Media

Problemen i verkställigheten av brottmålsdomar utreds - Henriksson: det här är en ytterst allvarlig sak

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2019 13.22 | Publicerad på svenska 9.9.2019 kl. 14.32
Pressmeddelande

Rättsregistercentralen som är verksam under justitieministeriet har upptäckt problem i överföringen av uppgifterna om brottmålsdomar från domstolarna till verkställighetsmyndigheterna. Problemen har förekommit vid användningen av det informationssystem som utnyttjas i dessa ärenden, men den exakta orsaken har inte ännu kunnat redas ut.

Problem har förekommit i flera års tid och under åren 2013-2019 har uppgifterna om minst 579 domar inte överförts från tingsrätterna vidare till Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen. De sistnämnda myndigheterna svarar för verkställigheten av fängelse- och bötesdomar.

- Det här är ytterst allvarligt. Det är klart att något sånt här aldrig borde få hända. Jag har krävt att det i brådskande ordning utreds vad som har hänt och vilka åtgärder som behövs för att situationen omedelbart ska kunna åtgärdas. Fram till dess att problemet lösts bör detta vara högsta prioritet hos alla aktörer. Vi måste kunna lita på att en given dom också verkställs, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Rättsregistercentralen har informerat justitieministeriet och tingsrätterna om problemet. När det kom fram hur omfattande och långvarigt problemet är, har justitieministeriet också underrättat justitiekanslersämbetet om saken.

Utredningen av problemet pågår, men det är möjligt att felet har lett till att vissa domar har preskriberats. När en dom preskriberas, kan det utdömda fängelsestraffet inte längre verkställas eller böter drivas in. Utredning av enskilda fall hör till Rättsregistercentalen och tingsrätten i fråga.

- När problemet har åtgärdats och domarna har överförts vidare, kommer vi att gå igenom händelsen noggrant tillsammans med alla inblandade aktörer. Det är viktigt att se till att inget liknande kan hända i framtiden. I de nya systemen som håller på att byggas upp bör det ingå ett larmsystem som meddelar om dröjsmål i behandlingen, säger justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen

Bakgrund

Domstolarna ska föra in uppgifter som sina avgöranden eller deras slutresultat i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. I registret ska föras in de uppgifter om avgjorda ärenden som krävs för att uppfylla domstolarnas lagstadgade anmälningsskyldighet och som behövs bland annat för verkställighet.

Tingsrätterna meddelar årligen omkring 50 000 domar i brottmål. De meddelar uppgifterna om sina avgöranden via en brottmålsapplikation, som distribuerar uppgifterna vidare till andra behöriga myndigheter.

En dom preskriberas om verkställigheten inte har börjat inom den lagstadgade tidsfristen. Bötesdomar preskriberas i regel inom fem år. Preskriptionstiden för fängelsedomar är 5-20 år beroende på straffets längd. Ungdomsstraff preskriberas i tre år.

Ytterligare information:

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 02951 50044, e-post: pekka.v.timonen(at)om.fi

Öppna ärenden i brottmålsapplikationen under åren 2013-2019

 
2013 40 st.
2014 44 st.
2015 58 st.
2016 45 st.
2017 53 st.
2018 119 st.
2019 220 st.*
   
totalt 579 st.

*en del av de öppna ärendena 2019 är inte fördröjda 

Tillbaka till toppen