Hoppa till innehåll
Media

Lag som främjar gruppbyggande träder i kraft i september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2015 13.29
Pressmeddelande

Gruppbyggande ska främjas med en lag som träder i kraft den 1 september 2015. Den nya lagen syftar till att trygga den rättsliga ställningen för dem som deltar i projekt för gruppbyggande och bidra till att projekten får finansiering. Avsikten är att republikens president stadfäster lagens ikraftträdande den 6 mars.

Gruppbyggande är en mellanform av byggande på eget initiativ och bostadsbyggande i ett byggföretags regi. Det innebär att en grupp av blivande invånare organiserar sig och låter bygga bostäder tillsammans. Ofta finns det en konsult med i projektet för gruppbyggande. Konsulten sköter bland annat konkurrensutsättningen av entreprenader. De som deltar i projektet bär själva risken när det gäller projektets utfall i både tekniskt och ekonomiskt avseende.

Den nya lagen ska tillämpas på såväl projekt för gruppbyggande som genomförs i form av en bostadssammanslutning som projekt i s.k. fastighetsform. I båda fallen kan det finnas en konsult med i projektet.

Vid projekt i form av en bostadssammanslutning är det ett bostadsaktiebolag eller någon annan bostadssammanslutning som är byggherre. De personer som deltar i projektet är delägare eller medlemmar i bolaget eller sammanslutningen. Gruppbyggande av t.ex. ett våningshus sker i allmänhet i form av en bostadssammanslutning.
Vid gruppbyggande i fastighetsform är det de enskilda personerna i gruppen som är byggherre. Exempel på projekt i fastighetsform är att låta bygga egnahemshus för en grupp bestående av 10 familjer.

Lagen gäller dock inte mindre byggprojekt som omfattar högst tre bostäder och inte heller projekt där man låter bygga bostadsrättsbostäder.

Marknadsföring av projekt för gruppbyggande

Syftet med bestämmelserna om marknadsföring är att se till att de som blir intresserade av ett projekt för gruppbyggande redan i början av projektet får veta vad gruppbyggande handlar om och vilket slag av projekt som är under planering. På detta sätt har de som deltar i ett projekt en verklig möjlighet att förstå vilka risker som är förenade med projektet.

I marknadsföringsskedet tas ofta ut en avgift av dem som ska delta i ett projekt för gruppbyggande. Maximibeloppet för deltagaravgiften är 100 euro per kvadratmeter bostadsyta. Per bostad får avgiften dock vara högst 10 000 euro. Om projektet har initierats av en konsult är deltagaravgiften mindre, dvs. högst 30 euro per kvadratmeter bostadsyta och 3 000 euro per bostad.

Konsultens uppgifter och ansvar

Lagen innehåller också bestämmelser om skyldigheterna för en konsult för gruppbyggande. Det är inte obligatoriskt att anlita en konsult, men i synnerhet i större projekt är det i praktiken nödvändigt att anlita en utomstående expert.

Konsulten är skyldig att ge den information som anges i lagen till dem som deltar i ett projekt för gruppbyggande innan ett konsultavtal och ett avtal om gruppbyggande ingås. För att säkerställa att konsulttjänsterna utförs på ett korrekt sätt ställs också krav på att konsulten ska vara yrkesskicklig och omsorgsfull. Det tas också in bestämmelser om konsultens arvode.

Lagen innehåller också bestämmelser om fel och dröjsmål i konsultens prestation och om påföljderna i sådana fall. I fortsättningen är det inte längre möjligt att begränsa konsultens ansvar så att det uppgår till högst beloppet av konsultens arvode, vilket för närvarande är typiskt. Konsulten ska dessutom ha en ansvarsförsäkring för ersättning av de skador som konsulten enligt lagen är ansvarig för.

Striktare bestämmelser om projekt i form av en bostadssammanslutning

I fråga om projekt för gruppbyggande som sker i form av en bostadssammanslutning och där en konsult är involverad förutsätts att vissa handlingar som gäller gruppbyggandet och bostadssammanslutningen överlämnas innan avtalet om gruppbyggande ingås för att deponeras antingen hos den bank som beviljar sammanslutningen kredit eller, om kredit inte tas upp, hos regionförvaltningsverket. Enhetliga handlingar gör det lättare att bilda sig en helhetsbild av projektet och kan på så sätt främja möjligheterna att få finansiering.

I projekt som sker i form av en bostadssammanslutning ska entreprenören också ställa sådana säkerheter för byggnadsfasen och tiden efter byggnadsfasen som uppfyller de i lagen föreskrivna kraven. Beloppet för säkerheterna är något högre än beloppet för säkerheterna enligt de allmänna avtalsvillkoren för byggnadsentreprenader.

I gruppbyggande finns både fördelar och risker

Gruppbyggande kan medföra många olika slags fördelar och risker jämfört med köp av bostad. Den som deltar i ett projekt för gruppbyggande har i allmänhet större möjlighet att påverka bygglösningarna i sin bostad och i eventuella utrymmen som är i gemensam användning än en köpare av ny bostad i genomsnitt. Genom gruppbyggande kan det också vara möjligt att få bostad till ett förmånligare pris än normalt marknadspris.

Å andra sidan har en konsument som deltar i ett projekt för gruppbyggande inga garantier om bostadens slutliga pris. Bostadens pris kan bli högre eller lägre än man ursprungligen uppskattat. De som låter bygga en bostad genom gruppbyggande bär också en större risk än bostadsköpare om projektet inte utfaller på planerat sätt i tekniskt avseende. I projekt av denna typ finns det ingen aktör som i förhållande till konsumenten skulle ha ett sådant säljaransvar för de nya bostäderna som avses i lagen om bostadsköp.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen